Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia

Szczęśliwych, pełnych miłości i radości, godnych najlepszych wzruszeń i wspomnień Świąt Bożego Narodzenia z życzeniami aby wszystkie dni nadchodzącego Nowego Roku 2020 były tak piękne i niepowtarzalne jak Wieczór Wigilijny

Wesołych Świąt
życzy Prezes

i Zarząd Główny CHDS „Nasze Podlasie”

Posiedzenie Zarządu Głównego CHDS „Nasze Podlasie”

Organizacja i promocja – to motto ostatniego posiedzenia zarządu głównego CHDS „Nasze Podlasie”. 12 października br. zarząd w nowym składzie spotkał się, by dokonać wewnętrznej organizacji i omówić bieżące sprawy stowarzyszenia. Obecnie jego skład tworzą: prezes Sławomir Jerzy Snarski, wiceprezes Krzysztof Gołaszewski, wiceprezes Adam Łęczycki, sekretarz Ryszard Perkowski, skarbnik Barbara Steć oraz członkowie: Anna Klinicka, Andrzej Gąsowski, Andrzej Roszkowski i Romuald Margański.

W programie posiedzenia zarządu znalazły się zagadnienia związane z jego strukturą. Na lipcowym Walnym Zebraniu Delegatów odwołano bowiem czterech członków na skutek złożenia przez nich rezygnacji. Zachodziła więc konieczność uzupełnienia jego składu do wymaganej liczby 9 osób. Delegaci podjęli uchwałę o dokooptowaniu do zarządu czterech nowych członków: Ryszarda Perkowskiego, Anny Klinickiej, Andrzeja Gąsowskiego oraz Andrzeja Roszkowskiego. Zarząd podjął zatem własną uchwałę, ustalającą wymieniony na wstępie skład.

Kolejną kwestią organizacyjną było stwierdzenie ustania członkostwa Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”. Zarząd podjął uchwałę w tej sprawie, przychylając się do złożonych pisemnie rezygnacji dwóch zainteresowanych osób.

Prezes zarządu Sławomir Jerzy Snarski zapowiedział również konieczność uporządkowania spraw personalnych stowarzyszenia. Na liście jego członków figuruje bowiem wiele osób, które od dawna utraciły z nim jakąkolwiek więź. Obecnie zatem nastąpi weryfikacja stanu osobowego na podstawie wpłacanych składek członkowskich.

Ponadto istotną kwestią dla CHDS „Nasze Podlasie” jest jego promocja. Podjęcie energicznych działań w tym zakresie jest niezbędne w celu stałego odmładzania kadry i przygotowywania nowych liderów społecznych, którzy podejmą działalność na forum samorządowym.

Walne zebranie delegatów CHDS „Nasze Podlasie”

5 lipca br. po kilkunastomiesięcznej przerwie, wymuszonej przez pandemię koronawirusa Covid-19, mogło odbyć się walne zebranie delegatów Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”. Zostało ono poprzedzone przez zebrania kół terenowych i obrady zarządu głównego, z inicjatywy którego zwołano walne zebranie.

Obrady poświęcono przede wszystkim zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2020, niezbędnych do rozliczenia się z państwowymi instytucjami skarbowymi. Delegaci podjęli zatem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego głównej komisji rewizyjnej Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” za rok 2020 oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego zarządu głównego CHDS „Nasze Podlasie” za rok 2020.

Natomiast prezes Stowarzyszenia Sławomir Jerzy Snarski przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności zarządu głównego, które dotyczyło całego okresu sprawozdawczego począwszy od czerwca 2019 roku. W tym czasie zarząd spotykał się 6 razy, m.in. przygotowując się do wyborów parlamentarnych w 2019 roku, oraz podejmując uchwały zezwalające lokalnym komitetom wyborczym na używanie nazwy „Nasze Podlasie” podczas wyborów uzupełniających do rad gmin i miast w Rudce, Wyszkach i Brańsku.

Przeobrażeniu uległ zarząd główny Stowarzyszenia. Odwołano z jego składu kilku członków, powołując w ich miejsce nowe osoby. Obecnie zarząd tworzą: Sławomir Jerzy Snarski –  prezes, Krzysztof Gołaszewski – wiceprezes, Barbara Steć – Skarbnik oraz członkowie: Adam Miron Łęczycki, Romuald Margański, Andrzej Gąsowski, Andrzej Roszkowski, Anna Klinicka i Ryszard Perkowski. Na najbliższym posiedzeniu zarząd dokona ukonstytuowania się, zgodnie bowiem ze statutem wymagane jest obsadzenie stanowisk 2 wiceprezesów i sekretarza.

Walne Zebranie zakończyła dyskusja poświęcona różnym aspektom działalności Stowarzyszenia.

Życzenia Wielkanocne

Rocznica odzyskania Niepodległości

Prezes CHDS Nasze Podlasie, starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski z okazji Narodowego Święta Niepodległości zwrócił się do mieszkańców powiatu bielskiego z apelem o godne uczczenie 102. rocznicy odzyskania Niepodległości.

Szanowni Państwo,
Drodzy mieszkańcy powiatu bielskiego,

Kolejny już raz w bieżącym roku obchodzimy narodowe święto, pozostając w społecznej izolacji i dystansie. W takich trudnych dla nas wszystkich warunkach świętowaliśmy już Narodowe Święto Trzeciego Maja, teraz podobnie łączymy się zdalnie w dniu Narodowego Święta Niepodległości. Dzieląc dziś z Państwem niepokój co do naszej przyszłości, chciałbym mimo wszystko dodać nam wszystkim nieco otuchy, zachęcając do świętowania na miarę tego czasu.

Oceniając naszą rzeczywistości powinniśmy cofnąć się o 102 lata, do zapewne jeszcze trudniejszych czasów poprzedzających i następujących po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Wówczas to nasz kraj, rozdarty między zaborców, w zasadzie pozostawał już pod czysto niemiecką okupacją. Miliony jego mieszkańców walczyło za nieswoją sprawę na frontach I wojny światowej, ginąc i odnosząc rany. Wojna ta przyniosła ruinę gospodarczą, zwłaszcza na wschodzie i południu, gdzie przetaczały się imperialne armie, toczyły się wielkie bitwy, a carskie wojska realizowały stosowaną przez siebie już za czasów napoleońskich taktykę spalonej ziemi. Wojnie zawsze towarzyszyły inne dramatyczne zjawiska, takie jak nędza, głód i choroby. Tak też było w roku 1918, tak przez nas sławionym jako czas odzyskania Niepodległości. Bezpośrednio przed tym wydarzeniem wybuchła epidemia grypy hiszpanki, zabierając ze sobą dziesiątki tysięcy ofiar. Szalał także tyfus, którego ofiarą padł m.in. ks. Jan Nieczyporowicz, proboszcz bielskiej parafii Narodzenia Najświętszej Maryi i św. Mikołaja.

Dlaczego odwołuję się do tych wydarzeń sprzed ponad 100 lat? Biorąc pod uwagę zagrożenie, z którym przyszło nam dziś się zmagać ? epidemię koronawirusa, jest ono zbieżne z dramatami przeżywanymi przez naszych przodków. Tak jak oni, tracimy dziś naszych bliskich i znajomych. Już odeszli od nas kapłani: śp. ks. prałat dr Ludwik Olszewski i śp. ks. Bogdan Mutianko, pożegnaliśmy właśnie bardzo życzliwego dla powiatu bielskiego starostę sąsiedniego powiatu siemiatyckiego śp. Jana Zalewskiego. Mimo tych niepowetowanych strat, ciągle jednak musimy mieć przeświadczenie, że dla dobra nas wszystkich musimy wykazywać się społeczną dyscypliną, kierować się odpowiedzialnością i troską o innych ludzi. W trudnych czasach musimy zachować swoje człowieczeństwo i zwracać się ku drugiemu człowiekowi. Róbmy wszystko, by sobie pomagać, pracujmy ostrożnie, ale nieprzerwanie, bezpiecznie wypełniajmy swoje obowiązki. Dziś na tym właśnie polega nasz patriotyzm i dbanie o dobro Ojczyzny. Tak właśnie czynili nasi dziadkowie, którzy mimo tylu spływających zewsząd zagrożeń, zdobyli się na Niepodległość.

Niezwykłe czasy wymagają od nas niezwykłych zachowań, także w sferze świętowania wielkich patriotycznych wydarzeń. Zagrożenie epidemią nie może bowiem usprawiedliwić historycznej amnezji. Przywołam tu słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, który mówił: ?Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem ? staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani ma prawo do przyszłości?. Mimo trudnej sytuacji, mimo zaniechania organizowania oficjalnych uroczystości apeluję ? świętujmy w swoich sercach, w zaciszach domowych i wśród naszych rodzin. Uczmy nasze dzieci tradycji składania kwiatów w miejscach pamięci narodowej, wywieszajmy flagi, módlmy się w świątyniach w intencji wolnej Ojczyzny. Niech każdy z nas znajdzie sposób na godne uczczenie 102. rocznicy odzyskania Niepodległości. Wszystko to czyńmy jednak bezpiecznie, nie narażając siebie i innych.

Szanowni Państwo! Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzę mieszkańcom powiatu bielskiego i naszym gościom dużo zdrowia, spokoju i bezpieczeństwa. Świętujmy z radością, ciesząc się naszą wolnością, pokojem i dostatkiem. Niech żyje Niepodległa!

 

Sławomir Jerzy Snarski
Starosta Bielski

Źrodło: http://powiatbielski.pl/pl/aktualnosci/

Ziemia Podlaska żegna się ze swoim ukochanym synem

Ziemia Podlaska żegna się ze swoim ukochanym synem – ks. prałatem dr Ludwikiem Olszewskim, byłym dziekanem bielskim i proboszczem parafii Narodzenia NMP i Św. Mikołaja, zmarłym w dniu 22 października br.
Żegnamy go i my – członkowie Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia Nasze Podlasie. Ksiądz prałat pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako szczery patriota, dbający o dobro mieszkańców Podlasia, troskliwy duszpasterz i doskonały gospodarz powierzonej sobie parafii i dekanatu, znakomity naukowiec, a nade wszystko – dobry człowiek.
Kapłańskiej rodzinie zmarłego księdza i jego krewnym składamy wyrazy głębokiego współczucia, modląc się za spokój jego duszy.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…
ks. prałat dr Ludwik Olszewski
1 pozycja/e

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU BIELSKIEGO

  Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Bielskiego

CHDS „Nasze Podlasie”

25 czerwca br. w Brańsku spotkało się kilkudziesięciu delegatów stowarzyszenia, reprezentujących w sumie ponad 300 jego członków.

Sprawozdanie z pracy zarządu głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia Nasze Podlasie, absolutorium dla zarządu, przygotowanie do wyborów samorządowych, to tematy, które stały się przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Prezes Sławomir Jerzy Snarski złożył

Sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału Bielskiego ChDS „Nasze Podlasie”

W trakcie obrad przyjęli oni sprawozdanie z prac zarządu głównego za miniony rok, sprawozdanie głównej komisji rewizyjnej oraz podjęli uchwałę o udzieleniu zarządowi absolutorium.

W kolejnej części spotkania dyskutowano na temat zbliżających się wyborów samorządowych. Prezes zarządu Sławomir Jerzy Snarski apelował o aktywność i zaangażowanie w wyborach podkreślając, iż tak wielu członków stowarzyszenia przewyższa liczbę członków większości partii politycznych. Stanowi to w wyborach bardzo liczącą się siłę, realizującą potrzeby i oczekiwania mieszkańców, czego nie mogą zapewnić partie.

 

Spotkanie zakończyło się wspólną kolacją, przy której nadal dyskutowano o sprawach stowarzyszenia.

 

PD

NARODOWE ŚWIĘTO 3 MAJA

Członkowie CHDS „Nasze Podlasie” jak zawsze uczestniczyli w powiatowych obchodach Narodowego Święta 3 Maja w 227. rocznicę uchwalenia Wielkiej Ustawy Zasadniczej. Nasze Stowarzyszenie wystawiło delegację, która złożyła wiązanki pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II po zakończeniu mszy św. bielskiej bazylice

 

Przemówienie okolicznościowe Starosty Bielskiego

Sławomira Jerzego Snarskiego

Prezesa Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”

 

 

 

 

oraz pod pomnikiem Niepodległości Polski podczas głównej uroczystości.

Ponadto wielu członków Naszego Podlasia uczestniczyło w obchodach święta występując zarówno w delegacjach swoich zakładów pracy, jak też prywatnie.

Konstytucja 3 Maja była nowym początkiem w historii państwa i narodu polskiego. Uświadomiła, jakie powinno być nowożytne państwo polskie, a ta świadomość towarzyszyła wszystkim, którzy w ciągu epoki rozbiorowej walczyli o niepodległą Rzeczpospolitą, ponosili dla niej wielorakie ofiary, nie szczędząc także i życia. Dla niej wreszcie pracowali na przestrzeni kilku pokoleń, zarówno na ziemi ojczystej zagarniętej przez potrójną przemoc, jak też i poza jej granicami.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja poprzedzone zostało działaniami rzeszy ludzi związanych ze stronnictwem ?Familii? Czartoryskich, z których jednym z najznakomitszych okazał się być sam król Stanisław August Poniatowski. Już w 1764 r. na sejmie konwokacyjnym przeprowadzono pierwsze reformy, m.in. nowy regulamin obrad Sejmu, ograniczono prawa hetmanów i zreformowano system celny. Dalsze reformy inicjował już sam król, zakładając w 1765 r. Szkołę Rycerską, a w 1773 r. Komisję Edukacji Narodowej – pierwszą w Europie państwową instytucję oświaty, której podlegały wszystkie szkoły, oprócz Szkoły Rycerskiej.

Ostatecznie Sejm Wielki podjął wielkie dzieło reform w dziedzinach: wojska, skarbu państwa i 18 kwietnia 1791 r. uchwalając prawo o miastach. Ukoronowaniem wszystkich zmian ustroju państwa była Ustawa Zasadnicza uchwalona 3 maja 1791 r. przez stronnictwo patriotyczne.

PD/RP/ Foto S.Bendella

 

11 listopada 2017 r. Narodowe Święto Niepodległości w Bielsku Podlaskim

Jedenastego listopada w Bielsku Podlaskim odbyły się powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęto nabożeństwem za Ojczyznę w cerkwi św. Archanioła Michała, odprawionym w koncelebrze pod przewodnictwem dziekana bielskiego ks. Mitrata Leoncjusza Tofiluka.

Następnie pod ścianą klasztoru po karmelickiego złożono wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa K. Piłsudskiego, jednego z najważniejszych twórców naszej niepodległości.

Delegacja władz Powiatu składa wiązankę pod tablicą upamiętniającą Marszałka J.K.Piłsudskiego

W kościele Matki Bożej z Góry Karmel została odprawiona koncelebrowana msza św. w intencji Ojczyzny, której przewodził ks. kanonik Zbigniew Domirski przy obecności dziekana bielskiego ks. prałata Kazimierza Siekierko, ks. kanonika Dariusza Kujawy, ks. kanonika Bogdana Mutianko oraz ks. prałata Wojciecha Wasaka. Homilię wygłosił ks. Radosław Wiechnik, który przypomniał niezłomną postawę osób walczących o wolność i niepodległość Polski, wiernych idei, że „wolność jest nam dana i zadana”.

  Druga część uroczystości odbyła się przy pomniku Niepodległości Polski, gdzie przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykonującej hymn państwowy, dokonano podniesienia flagi państwowej na maszt.

 

 

 

 

Do zebranych mieszkańców powiatu przemówienie wygłosił gospodarz uroczystości starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski:

 „Umiłowanie ojczyzny i szacunek do drugiego człowieka, to że możemy się różnić ale i nawzajem się szanować – jest najważniejszym przesłaniem w dniu Narodowego Święta Niepodległości”.

Obok starosty swoje przemówienia wygłosili również: senator RP Tadeusz Romańczuk, poseł na sejm RP Dariusz Piontkowski oraz komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim ppłk Marek Figzał.

Występ uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim

Miejsce przy pomniku Niepodległości Polski na kilkanaście minut przejęli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

Zaprezentowali oni bogaty i piękny program artystyczny, składający się z wierszy, tekstów i pieśni, nagrodzony oklaskami przez pozostałych uczestników uroczystości. Pięknym akcentem było rozdanie przez uczniów tejże szkoły goździków w biało-czerwonych barwach, co bardzo podkreśliło patriotyczny charakter obchodzonego święta.

Kolejnym etapem tej części uroczystości było złożenie przez członków Związku Strzeleckiego „Strzelec” uroczystej przysięgi. Stanęło do niej 21 nowych członków tej organizacji społeczno – wychowawczej, w tym dniu dowodzonej przez sierż. Adama Borowskiego. Akt przysięgi odebrał por. Maciej Zajkowski.

Członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” złożyli uroczystą przysięgę

Na zakończenie uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem, oddając honory twórcom niepodległej Rzeczypospolitej i wszystkim, którzy walczyli i ginęli dla tej wielkiej i szczytnej idei.

Delegacja władz Powiatu składa wieniec przy Pomniku Niepodległości Polski.

Wiązankę kwiatów składa delegacja Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”

P.D; R.P.