ZARZĄD GŁÓWNY

Logo NP                               ZARZĄD  GŁÓWNY  ChDS „Nasze Podlasie”

Kontakt:       1. kontakt@naszepodlasie.eu

                     

                                   

Skład Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie”

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. Sławomir Jerzy Snarski Prezes
2. Krzysztof Gołaszewski Wiceprezes
3. Barbara Steć Skarbnik
4. Adam Miron Łęczycki Członek
5. Romuald Margański Członek
6. Andrzej Gąsowski Członek
7. Andrzej Roszkowski Członek
8. Anna Klinicka Członek
9. Ryszard Perkowski Członek

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej CHDS „Nasze Podlasie”

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. Raisa Rajecka Przewodnicząca
2. Marek Lebensztajn Członek
3. Bożena Zwolińska Członek

=============================================================================

Walne zebranie delegatów CHDS „Nasze Podlasie”

5 lipca br. po kilkunastomiesięcznej przerwie, wymuszonej przez pandemię koronawirusa Covid-19, mogło odbyć się walne zebranie delegatów Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”. Zostało ono poprzedzone przez zebrania kół terenowych i obrady zarządu głównego, z inicjatywy którego zwołano walne zebranie.

Obrady poświęcono przede wszystkim zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2020, niezbędnych do rozliczenia się z państwowymi instytucjami skarbowymi. Delegaci podjęli zatem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego głównej komisji rewizyjnej Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” za rok 2020 oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego zarządu głównego CHDS „Nasze Podlasie” za rok 2020.

Natomiast prezes Stowarzyszenia Sławomir Jerzy Snarski przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności zarządu głównego, które dotyczyło całego okresu sprawozdawczego począwszy od czerwca 2019 roku. W tym czasie zarząd spotykał się 6 razy, m.in. przygotowując się do wyborów parlamentarnych w 2019 roku, oraz podejmując uchwały zezwalające lokalnym komitetom wyborczym na używanie nazwy „Nasze Podlasie” podczas wyborów uzupełniających do rad gmin i miast w Rudce, Wyszkach i Brańsku.

Przeobrażeniu uległ zarząd główny Stowarzyszenia. Odwołano z jego składu kilku członków, powołując w ich miejsce nowe osoby. Obecnie zarząd tworzą: Sławomir Jerzy Snarski – prezes, Krzysztof Gołaszewski – wiceprezes, Barbara Steć – Skarbnik oraz członkowie: Adam Miron Łęczycki, Romuald Margański, Andrzej Gąsowski, Andrzej Roszkowski, Anna Klinicka i Ryszard Perkowski. Na najbliższym posiedzeniu zarząd dokona ukonstytuowania się, zgodnie bowiem ze statutem wymagane jest obsadzenie stanowisk 2 wiceprezesów i sekretarza.

Walne Zebranie zakończyła dyskusja poświęcona różnym aspektom działalności Stowarzyszenia.

=========================================================================

W dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 18.00 w sali konferencyjnej „Gościniec Brański” w  Brańsku przy ul. Armii Krajowej 16 A odbyło się Walne Zebranie Delegatów Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” z siedzibą w Białymstoku.

Brańsk, dnia 25.06.2019 r.

Protokół

z Walnego Zebrania Delegatów Chrześcijańsko -Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” z siedzibą w Białymstoku

z dnia 25 czerwca 2019 r.

W dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 18.00 w sali konferencyjnej „Gościniec Brański” w  Brańsku przy ul. Armii Krajowej 16 A odbyło się zwołane na podstawie § 26 ust. 3 w związku z § 29 ust.1 Statutu Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” przez zarząd stowarzyszenia Walne Zebranie Delegatów Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” z siedzibą w Białymstoku.

W zaproszeniu poinformowano, że przypadku braku co najmniej połowy ilości delegatów uprawnionych do głosowania, zgodnie z § 28 ust.5 pkt 2 statutu Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” ustala się drugi termin zebrania o godz. 18.15 bez względu na liczbę obecnych Delegatów. Zgodnie z załączoną listą obecności stwierdzono obecność 40 delegatów.

Zebranie otworzył i powitał obecnych Prezes Zarządu Głównego Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” p. Sławomir Jerzy Snarski. Po stwierdzeniu quorum zaproponował następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” za rok 2018.
 4. Przyjęcie Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej.
 5. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie”.
 6. a) wniosek Komisji Rewizyjnej
 7. b) głosowanie
 8. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie wyboru Prezesa i członków Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” na lata 2019-2022.
 9. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej ChDS „Nasze Podlasie” na lata 2019-2022.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

W wyniku głosowania jawnego delegaci jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad.

 Ad.1 Prezes Zarządu Głównego Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” p. Sławomir Jerzy Snarski stwierdził,  na podstawie listy obecności, obecność 40 delegatów na 44 uprawnionych i zgłoszonych w statutowym terminie delegatów. A zatem wobec tego, że zachowane jest quorum, podjęte uchwały i rozstrzygnięcia będą prawomocne.

 Lista obecności w załączeniu.

 Ad. 2. Prezes Zarządu Głównego Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” Pan Sławomir Jerzy Snarski zaproponował na przewodniczącego obrad Sekretarza Zarządu Głównego Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” Pana Ryszarda Anusiewicza. Po wyrażeniu zgody, w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie powołano p. Ryszarda Anusiewicza na Przewodniczącego obrad.

Ad. 3. Przewodniczący obrad p. Ryszard Anusiewicz poprosił Prezesa Zarządu Głównego Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” p. Sławomira Jerzego Snarskiego o przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” za rok 2018. Prezes Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” p. Sławomir Jerzy Snarski w uzupełnieniu do przedstawionego pisemnego sprawozdania z działalności Zarządu w 2018 r. poinformował o formalnej konieczności przeprowadzenia nowych wyborów do władz Stowarzyszenia. Jednocześnie podkreślił trudną sytuację wewnętrzną organizacji, spowodowaną biernością niektórych jej członków i brakiem realizacji założonych celów, przede wszystkim aktywności społecznej. Przykładem tego jest chociażby brak, mimo wymaganych terminów, ukonstytuowania się władz koła gminnego w Boćkach lub brak sukcesów wyborczych w niektórych gminach w ubiegłorocznych wyborach samorządowych. Prezes Sławomir Jerzy Snarski wyraził w związku z tym wątpliwość, czy może w dalszym ciągu reprezentować Stowarzyszenie i kierować jego działalnością oraz czy jego członkowie mają do niego zaufanie. Kwestię tę rozstrzygną się za chwilę w wyborach do władz organizacji.

  Delegaci nie wnieśli uwag do treści Sprawozdania. W wyniku głosowania jawnego delegaci przyjęli jednogłośnie Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za rok 2018.

Treść Sprawozdania działalności Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” za rok 2018 w formie pisemnej stanowi załącznik Nr 1.

Sprawozdanie z działalności ZG NP[2784]

Ad. 4 Protokół i Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej opracowane w formie pisemnej przedstawił Przewodniczący Obrad p. Ryszard Anusiewicz. Komisja zapoznała się z dokumentacją finansowo-księgową opracowaną przez p. Barbarę Steć. Skarbnik stowarzyszenia i przedłożoną przez Zarząd Główny Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”, Sprawozdaniem finansowym za rok 2018 składającym się z Bilansu, Rachunku zysków i strat oraz Informacji dodatkowej a także CIT-8 Zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu wraz z załącznikiem CIT 8/0 Informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach i zwolnionych od podatku za rok 2018. Wpływy za rok 2018 wyniosły 2020,87 zł; wydatki 4951,09 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. wynosił 6874,79 zł.

 Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działalność Zarządu Głównego Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” i wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2018.

 W wyniku głosowania Delegaci jednogłośnie zatwierdzili treść Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej.

 Szczegółowa treść Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej w załączeniu.

 Ad. 5. Przewodniczący obrad p. Ryszard Anusiewicz stwierdził, że Walne Zebranie przyjęło Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego, Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz zapoznał Delegatów z wnioskiem Przewodniczącej Głównej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi z działalności za rok 2018, otwierając jednocześnie dyskusję w tym punkcie. Wobec braku pytań i innych wniosków Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” za rok 2018. W wyniku głosowania zebrani delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” za rok 2018.

 Treść uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” załączeniu.

Absolutorium dla Zarządu Głownego[2779]

Ad. 6. Przewodniczący obrad, p. Ryszard Anusiewicz przypomniał, że zgodnie ze Statutem stowarzyszenia należy dokonać odrębnie wyboru Prezesa ChDS „Nasze Podlasie” na koleją czteroletnia kadencję i odrębnie pozostałych ośmiu członków Zarządu Głównego. Zgodnie ze statutem, ukonstytuowanie się nowo wybranych członków zarządu odbędzie  się na pierwszym posiedzeniu Zarządu Głównego. Pani Bożena Zwolińska zgłosiła osobę p. Sławomira Jerzego Snarskiego na prezesa Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie”, dotychczasowego prezesa stowarzyszenia, krótko uzasadniając propozycję. Pan Snarski wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono, wobec czego zamknięto listę kandydatów. Przewodniczący obrad p. Ryszard Anusiewicz zaproponował, aby kandydat na prezesa zgłosił kandydatów do zarządu głównego, gdyż prawdopodobnie zostanie wybrany prezesem i będzie chciał mieć odpowiednich współpracowników do realizacji zadań i celów określonych w statucie i oczekiwanych przez członków stowarzyszenia. Zebrani zaakceptowali propozycję. Pan Sławomir Jerzy Snarski zaproponował kandydatury: Pani Bożeny Grotowicz, Pana Krzysztofa Gołaszewskiego, Pana Ryszarda Anusiewicza, Pani Barbary Steć, Pana Wiesława Pusza, Pana Wiktora Brzosko, Pana Adama Mirona Łęczyckiego, Pana Romualda Margańskiego. Innych kandydatów nie zgłoszono, wobec czego zamknięto listę kandydatów. W wyniku głosowania zgłoszeni kandydaci uzyskali bezwzględną większość wymaganych statutowo głosów.

 Uchwała w sprawie wyboru Prezesa i Członków Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” w załączeniu.

Wybór Prezesa i Zarządu Głównego 2019[2775]

 Ad. 7. Przewodniczący obrad przystąpił do realizacji punktu  Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej ChDS „Nasze Podlasie” na lata 2019-2022. Z sali zgłoszono kandydatury: Pani Raisy Rajeckiej, Pana Marka Lebensztajna oraz Pani Bożeny Zwolińskiej. Przewodniczący obrad przypomniał, że ukonstytuowanie komisji odbędzie się na pierwszym jej posiedzeniu. Wobec braku innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie wybrano członków Głównej Komisji Rewizyjnej ChDS „Nasze Podlasie” na lata 2019-2022.

 Uchwała w sprawie wyboru w załączeniu.

Wybór Głownej Komisji Rewizyjnej 2019[2778]

 Ad. 8. W sprawach różnych głos zabrał Prezes Zarządu Głównego Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” Pan Sławomir Jerzy Snarski, który w imieniu całego zarządu podziękował za jednogłośne wsparcie i udzielenie absolutorium. Oznacza to, że zarząd musi dołożyć jeszcze większych starań, aby utrzymać nie tylko jedność działań i myśli zarządów oddziałów i kół ChDS „Nasze Podlasie”, ale swoim świadectwem i czynem aktywizować wszystkich członków stowarzyszenia. W większym stopniu należy przydzielić zadania i odpowiedzialność dla poszczególnych członków zarządu. Prezes Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” p. Sławomir Jerzy Snarski podziękował za okazane mu zaufanie i wybór na to stanowisko. Jednocześnie zwrócił się do delegatów, by uaktywnili oni działania swoich macierzystych kół terenowych i ich członków, aby przyciągnąć do Stowarzyszenia zainteresowane działalnością społeczną osoby oraz realizować cele statutowe. Zaproponował przy tym, aby działania takie podjęto i zrealizowano w ciągu roku, do następnego zebrania delegatów. Od tego będzie zależało, czy nadal będzie w stanie kierować działalnością Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”. Zapytał delegatów, czy wyrażają zgodę na taką propozycję.

 Zebrani delegaci  wyrazili zgodę na propozycję prezesa Sławomira Snarskiego, przyjmując zobowiązanie do uaktywnienia działalności lokalnych kół i ich członków.

 Członek Zarządu Głównego, p. Bożena Grotowicz stwierdziła między innymi, że działalność na niższych poziomach opiera się głównie na działalności stowarzyszenia w zakładach pracy i instytucjach. Wynik wyborów samorządowych nie jest zły, funkcję zastępcy Burmistrza Miasta pełni członek „Naszego Podlasia” p. Bożena Zwolińska.

 Członek Głównej Komisji Rewizyjnej, p. Bożena Zwolińska zaznaczyła i pogratulowała aktywnej działalności Koła Miejskiego ChDS „Nasze Podlasie” w Bielsku Podlaskim. Wybory do władz samorządowych w Bielsku Podlaskim chociaż nie spełniły w pełni oczekiwań, prowadzone były w sposób nowoczesny i profesjonalny.

 Członek Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” p. Wiktor Brzosko zauważył, że szczególnie trudna jest działalność stowarzyszenia na terenie zakładów pracy jakimi są jednostki samorządu terytorialnego, gdzie bardziej uaktywniają się struktury partii politycznych. W mieście Łapy odnieśliśmy jednak sukces, gdyż burmistrzem został członek ChDS „Nasze Podlasie”.

 Członek Głównej Komisji Rewizyjnej p. Piotr Daniło podkreślił duże osobiste zaangażowanie się p. Sławomira Snarskiego Prezesa Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” podczas wyborów samorządowych we wszystkich okręgach wyborczych. Pan Sławomir Jerzy Snarski – Prezes Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” został Starostą Powiatu Bielskiego na kolejną kadencję, a radni „Naszego Podlasia? osiągnęli większość w Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim.

 Zebrani oklaskami przyjęli informację wyrażając w ten sposób satysfakcję i uznanie dla osoby p. Prezesa.

 Ad. 9. Wobec wyczerpania porządku zebrania Przewodniczący obrad p. Ryszard Anusiewicz o godz. 20.30 zamknął Walne Zebranie Delegatów Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” z siedzibą w Białymstoku.

                                                                                                                                                                                        Przewodniczący obrad

                                                                                                                                                                                             Ryszard Anusiewicz

=====================================

Logo NP

DSC_2176 W dniu 16 lipca 2015 r. w Brańsku  odbyło się Walne Zebranie Delegatów Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w Białymstoku, podczas którego między innymi udzielono na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Głównego  ChDS „Nasze Podlasie”.

Przyjęto także Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” za rok 2014. Dokonano wyboru Prezesa Zarządu Głównego  i Członków  Zarządu . Podjęto uchwałę Walnego Zebrania Członków w sprawie wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej  na nową kadencję. Treść w/ w uchwał poniżej:

DSC_2188  DSC_2180  DSC_2190

Uchwała Nr 1/2015

DSC_2186Walnego Zebrania Delegatów Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w Białymstoku

z dnia 16 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Głównego  ChDS „Nasze Podlasie” w Białymstoku

 Na podstawie § 30 ust. 9  Statutu Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” uchwala się co następuje:

 § 1

Na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej udziela się absolutorium dla  Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w  Białymstoku.

   § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 DSC_2191    DSC_2183    DSC_2206

  Uchwała Nr 2/2015

Walnego Zebrania Delegatów Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” Białymstoku

z dnia 16 lipca 2015 r.

w sprawie wyboru Prezesa i Członków Zarządu Głównego  ChDS „Nasze Podlasie” w Białymstoku

Na podstawie § 32 ust.1  Statutu Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” uchwala się co następuje:

 § 1

Na Prezesa Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w  Białymstoku wybiera się:

Pana Sławomira Jerzego Snarskiego

§ 2

Na członków Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”  wybiera się:

 1. Pana Wiesława Pusza

2. Pana Wiktora Brzosko

3. Pana Leszka Magrela

4. Panią Bożenę Grotowicz

5. Pana Ryszarda Anusiewicza

6. Panią Bożenę Zwolińską

7. Panią Barbarę Steć

8. Pana Adama Mirona Łęczyckiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/15

Walnego Zebrania Delegatów Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w Białymstoku z dnia 16 lipca 2015 r.

                         w sprawie wyboru Członków Głównej Komisji Rewizyjnej

 Na podstawie  §  26 ust. 1,  § 37 ust. 1 i 2 Statutu Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” uchwala się co następuje:

 § 1

Na Członków Głównej Komisji Rewizyjnej Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w Białymstoku wybiera się:

1. Pana  Marka Lebensztejna

2. Panią  Raisę Rajecką 

3. Pana  Piotra Daniło

§ 2


DSC_2197
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Inne ważniejsze postanowienia z obrad przedstawimy w najbliższym czasie.

Opracował:

Ryszard Anusiewicz

=====================================================================================================================

Logo NP

W dniu 9 czerwca 2014r. w Białymstoku obradował Zarząd Główny CHDS „Nasze Podlasie”. Głównymi problemami posiedzenia były przygotowania do Walnego Zebrania Członków, zbliżające się wybory samorządowe oraz działalność oddziałów powiatowych Stowarzyszenia w okresie minionych kilku miesięcy.

Prezesi oddziałów powiatowych CHDS „Nasze Podlasie” dokonali podsumowania działalności podległych im struktur w okresie ostatnich kilku miesięcy, podkreślając odmienne warunki społeczne i polityczne, w jakich funkcjonują. Przykładem tego zróżnicowania jest funkcjonowanie Stowarzyszenia w powiecie bielskim w oparciu o silne struktury gminne (koła) a w powiecie białostockim – w oparciu o pracę lokalnych liderów.

Z tego zróżnicowania wynikają też odmienne problemy i metody pracy lokalnych struktur, co daje podstawę do wymiany cennych doświadczeń i dyskusji w ramach organizacji.

Kolejnym zagadnieniem poruszonym podczas obrad były zbliżające się wybory samorządowe. Ożywioną dyskusję członków Zarządu wzbudziła kwestia udziału i reprezentacji Stowarzyszenia w wyborach do sejmiku województwa podlaskiego. Jak pokazały wybory z minionych lat, istotnym problemem dla CHDS „Nasze Podlasie” jest rywalizacja z partiami politycznymi, które zagarniają większość elektoratu, przez co organizacje społeczne i stowarzyszenia nie mogą przekroczyć 5% progu wyborczego. Zarząd wstępnie podjął zatem decyzję o możliwości startowania członków Stowarzyszenia z list innych komitetów wyborczych. Kwestią nie budzącą żadnych wątpliwości było natomiast utworzenie własnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin i rad powiatów oraz na wójtów i burmistrzów.

Opisane wyżej zdarzenia powodują konieczność przekazania informacji i ustalenie dalszych kierunków działania przez Walne Zebranie Członków CHDS „Nasze Podlasie”.

Wstępnie ustalono jego datę na dzień 30 czerwca br. a na miejsce spotkania wyznaczono miasto Brańsk. W związku z planowanym zebraniem Zarząd Główny zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok przygotowanym przez Komisję Rewizyjną oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Stowarzyszenia.

====================================================================================================================

   Logo NP                                Posiedzenie Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie”

W dniu 20 stycznia 2014 r. w Białymstoku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie”.

W trakcie spotkania omówiono między innymi sprawy związane z wyborami do Europarlamentu, zatwierdzono bilans Stowarzyszenia oraz rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2013 r., a także podjęto uchwałę Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2013.