Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia

Szczęśliwych, pełnych miłości i radości, godnych najlepszych wzruszeń i wspomnień Świąt Bożego Narodzenia z życzeniami aby wszystkie dni nadchodzącego Nowego Roku 2020 były tak piękne i niepowtarzalne jak Wieczór Wigilijny

Wesołych Świąt
życzy Prezes

i Zarząd Główny CHDS „Nasze Podlasie”

Posiedzenie Zarządu Głównego CHDS „Nasze Podlasie”

Organizacja i promocja – to motto ostatniego posiedzenia zarządu głównego CHDS „Nasze Podlasie”. 12 października br. zarząd w nowym składzie spotkał się, by dokonać wewnętrznej organizacji i omówić bieżące sprawy stowarzyszenia. Obecnie jego skład tworzą: prezes Sławomir Jerzy Snarski, wiceprezes Krzysztof Gołaszewski, wiceprezes Adam Łęczycki, sekretarz Ryszard Perkowski, skarbnik Barbara Steć oraz członkowie: Anna Klinicka, Andrzej Gąsowski, Andrzej Roszkowski i Romuald Margański.

W programie posiedzenia zarządu znalazły się zagadnienia związane z jego strukturą. Na lipcowym Walnym Zebraniu Delegatów odwołano bowiem czterech członków na skutek złożenia przez nich rezygnacji. Zachodziła więc konieczność uzupełnienia jego składu do wymaganej liczby 9 osób. Delegaci podjęli uchwałę o dokooptowaniu do zarządu czterech nowych członków: Ryszarda Perkowskiego, Anny Klinickiej, Andrzeja Gąsowskiego oraz Andrzeja Roszkowskiego. Zarząd podjął zatem własną uchwałę, ustalającą wymieniony na wstępie skład.

Kolejną kwestią organizacyjną było stwierdzenie ustania członkostwa Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”. Zarząd podjął uchwałę w tej sprawie, przychylając się do złożonych pisemnie rezygnacji dwóch zainteresowanych osób.

Prezes zarządu Sławomir Jerzy Snarski zapowiedział również konieczność uporządkowania spraw personalnych stowarzyszenia. Na liście jego członków figuruje bowiem wiele osób, które od dawna utraciły z nim jakąkolwiek więź. Obecnie zatem nastąpi weryfikacja stanu osobowego na podstawie wpłacanych składek członkowskich.

Ponadto istotną kwestią dla CHDS „Nasze Podlasie” jest jego promocja. Podjęcie energicznych działań w tym zakresie jest niezbędne w celu stałego odmładzania kadry i przygotowywania nowych liderów społecznych, którzy podejmą działalność na forum samorządowym.

Walne zebranie delegatów CHDS „Nasze Podlasie”

5 lipca br. po kilkunastomiesięcznej przerwie, wymuszonej przez pandemię koronawirusa Covid-19, mogło odbyć się walne zebranie delegatów Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”. Zostało ono poprzedzone przez zebrania kół terenowych i obrady zarządu głównego, z inicjatywy którego zwołano walne zebranie.

Obrady poświęcono przede wszystkim zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2020, niezbędnych do rozliczenia się z państwowymi instytucjami skarbowymi. Delegaci podjęli zatem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego głównej komisji rewizyjnej Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” za rok 2020 oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego zarządu głównego CHDS „Nasze Podlasie” za rok 2020.

Natomiast prezes Stowarzyszenia Sławomir Jerzy Snarski przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności zarządu głównego, które dotyczyło całego okresu sprawozdawczego począwszy od czerwca 2019 roku. W tym czasie zarząd spotykał się 6 razy, m.in. przygotowując się do wyborów parlamentarnych w 2019 roku, oraz podejmując uchwały zezwalające lokalnym komitetom wyborczym na używanie nazwy „Nasze Podlasie” podczas wyborów uzupełniających do rad gmin i miast w Rudce, Wyszkach i Brańsku.

Przeobrażeniu uległ zarząd główny Stowarzyszenia. Odwołano z jego składu kilku członków, powołując w ich miejsce nowe osoby. Obecnie zarząd tworzą: Sławomir Jerzy Snarski –  prezes, Krzysztof Gołaszewski – wiceprezes, Barbara Steć – Skarbnik oraz członkowie: Adam Miron Łęczycki, Romuald Margański, Andrzej Gąsowski, Andrzej Roszkowski, Anna Klinicka i Ryszard Perkowski. Na najbliższym posiedzeniu zarząd dokona ukonstytuowania się, zgodnie bowiem ze statutem wymagane jest obsadzenie stanowisk 2 wiceprezesów i sekretarza.

Walne Zebranie zakończyła dyskusja poświęcona różnym aspektom działalności Stowarzyszenia.

Życzenia Wielkanocne

Rocznica odzyskania Niepodległości

Prezes CHDS Nasze Podlasie, starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski z okazji Narodowego Święta Niepodległości zwrócił się do mieszkańców powiatu bielskiego z apelem o godne uczczenie 102. rocznicy odzyskania Niepodległości.

Szanowni Państwo,
Drodzy mieszkańcy powiatu bielskiego,

Kolejny już raz w bieżącym roku obchodzimy narodowe święto, pozostając w społecznej izolacji i dystansie. W takich trudnych dla nas wszystkich warunkach świętowaliśmy już Narodowe Święto Trzeciego Maja, teraz podobnie łączymy się zdalnie w dniu Narodowego Święta Niepodległości. Dzieląc dziś z Państwem niepokój co do naszej przyszłości, chciałbym mimo wszystko dodać nam wszystkim nieco otuchy, zachęcając do świętowania na miarę tego czasu.

Oceniając naszą rzeczywistości powinniśmy cofnąć się o 102 lata, do zapewne jeszcze trudniejszych czasów poprzedzających i następujących po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Wówczas to nasz kraj, rozdarty między zaborców, w zasadzie pozostawał już pod czysto niemiecką okupacją. Miliony jego mieszkańców walczyło za nieswoją sprawę na frontach I wojny światowej, ginąc i odnosząc rany. Wojna ta przyniosła ruinę gospodarczą, zwłaszcza na wschodzie i południu, gdzie przetaczały się imperialne armie, toczyły się wielkie bitwy, a carskie wojska realizowały stosowaną przez siebie już za czasów napoleońskich taktykę spalonej ziemi. Wojnie zawsze towarzyszyły inne dramatyczne zjawiska, takie jak nędza, głód i choroby. Tak też było w roku 1918, tak przez nas sławionym jako czas odzyskania Niepodległości. Bezpośrednio przed tym wydarzeniem wybuchła epidemia grypy hiszpanki, zabierając ze sobą dziesiątki tysięcy ofiar. Szalał także tyfus, którego ofiarą padł m.in. ks. Jan Nieczyporowicz, proboszcz bielskiej parafii Narodzenia Najświętszej Maryi i św. Mikołaja.

Dlaczego odwołuję się do tych wydarzeń sprzed ponad 100 lat? Biorąc pod uwagę zagrożenie, z którym przyszło nam dziś się zmagać ? epidemię koronawirusa, jest ono zbieżne z dramatami przeżywanymi przez naszych przodków. Tak jak oni, tracimy dziś naszych bliskich i znajomych. Już odeszli od nas kapłani: śp. ks. prałat dr Ludwik Olszewski i śp. ks. Bogdan Mutianko, pożegnaliśmy właśnie bardzo życzliwego dla powiatu bielskiego starostę sąsiedniego powiatu siemiatyckiego śp. Jana Zalewskiego. Mimo tych niepowetowanych strat, ciągle jednak musimy mieć przeświadczenie, że dla dobra nas wszystkich musimy wykazywać się społeczną dyscypliną, kierować się odpowiedzialnością i troską o innych ludzi. W trudnych czasach musimy zachować swoje człowieczeństwo i zwracać się ku drugiemu człowiekowi. Róbmy wszystko, by sobie pomagać, pracujmy ostrożnie, ale nieprzerwanie, bezpiecznie wypełniajmy swoje obowiązki. Dziś na tym właśnie polega nasz patriotyzm i dbanie o dobro Ojczyzny. Tak właśnie czynili nasi dziadkowie, którzy mimo tylu spływających zewsząd zagrożeń, zdobyli się na Niepodległość.

Niezwykłe czasy wymagają od nas niezwykłych zachowań, także w sferze świętowania wielkich patriotycznych wydarzeń. Zagrożenie epidemią nie może bowiem usprawiedliwić historycznej amnezji. Przywołam tu słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, który mówił: ?Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem ? staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani ma prawo do przyszłości?. Mimo trudnej sytuacji, mimo zaniechania organizowania oficjalnych uroczystości apeluję ? świętujmy w swoich sercach, w zaciszach domowych i wśród naszych rodzin. Uczmy nasze dzieci tradycji składania kwiatów w miejscach pamięci narodowej, wywieszajmy flagi, módlmy się w świątyniach w intencji wolnej Ojczyzny. Niech każdy z nas znajdzie sposób na godne uczczenie 102. rocznicy odzyskania Niepodległości. Wszystko to czyńmy jednak bezpiecznie, nie narażając siebie i innych.

Szanowni Państwo! Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzę mieszkańcom powiatu bielskiego i naszym gościom dużo zdrowia, spokoju i bezpieczeństwa. Świętujmy z radością, ciesząc się naszą wolnością, pokojem i dostatkiem. Niech żyje Niepodległa!

 

Sławomir Jerzy Snarski
Starosta Bielski

Źrodło: http://powiatbielski.pl/pl/aktualnosci/

Ziemia Podlaska żegna się ze swoim ukochanym synem

Ziemia Podlaska żegna się ze swoim ukochanym synem – ks. prałatem dr Ludwikiem Olszewskim, byłym dziekanem bielskim i proboszczem parafii Narodzenia NMP i Św. Mikołaja, zmarłym w dniu 22 października br.
Żegnamy go i my – członkowie Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia Nasze Podlasie. Ksiądz prałat pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako szczery patriota, dbający o dobro mieszkańców Podlasia, troskliwy duszpasterz i doskonały gospodarz powierzonej sobie parafii i dekanatu, znakomity naukowiec, a nade wszystko – dobry człowiek.
Kapłańskiej rodzinie zmarłego księdza i jego krewnym składamy wyrazy głębokiego współczucia, modląc się za spokój jego duszy.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…
ks. prałat dr Ludwik Olszewski
1 pozycja/e

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW CHDS „NASZE PODLASIE”

 

W dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 18.00 w sali konferencyjnej „Gościniec Brański” w  Brańsku przy ul. Armii Krajowej 16 A odbyło się Walne Zebranie Delegatów Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” z siedzibą w Białymstoku.

Brańsk, dnia 25.06.2019 r.

Protokół

z Walnego Zebrania Delegatów Chrześcijańsko -Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” z siedzibą w Białymstoku

z dnia 25 czerwca 2019 r.

W dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 18.00 w sali konferencyjnej „Gościniec Brański” w  Brańsku przy ul. Armii Krajowej 16 A odbyło się zwołane na podstawie § 26 ust. 3 w związku z § 29 ust.1 Statutu Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” przez zarząd stowarzyszenia Walne Zebranie Delegatów Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” z siedzibą w Białymstoku.

W zaproszeniu poinformowano, że przypadku braku co najmniej połowy ilości delegatów uprawnionych do głosowania, zgodnie z § 28 ust.5 pkt 2 statutu Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” ustala się drugi termin zebrania o godz. 18.15 bez względu na liczbę obecnych Delegatów. Zgodnie z załączoną listą obecności stwierdzono obecność 40 delegatów.

Zebranie otworzył i powitał obecnych Prezes Zarządu Głównego Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” p. Sławomir Jerzy Snarski. Po stwierdzeniu quorum zaproponował następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” za rok 2018.
 4. Przyjęcie Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej.
 5. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie”.
 6. a) wniosek Komisji Rewizyjnej
 7. b) głosowanie
 8. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie wyboru Prezesa i członków Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” na lata 2019-2022.
 9. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej ChDS „Nasze Podlasie” na lata 2019-2022.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

 

W wyniku głosowania jawnego delegaci jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad.

 

 Ad.1 Prezes Zarządu Głównego Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” p. Sławomir Jerzy Snarski stwierdził,  na podstawie listy obecności, obecność 40 delegatów na 44 uprawnionych i zgłoszonych w statutowym terminie delegatów. A zatem wobec tego, że zachowane jest quorum, podjęte uchwały i rozstrzygnięcia będą prawomocne.

 Lista obecności w załączeniu.

 Ad. 2. Prezes Zarządu Głównego Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” Pan Sławomir Jerzy Snarski zaproponował na przewodniczącego obrad Sekretarza Zarządu Głównego Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” Pana Ryszarda Anusiewicza. Po wyrażeniu zgody, w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie powołano p. Ryszarda Anusiewicza na Przewodniczącego obrad.

 

Ad. 3. Przewodniczący obrad p. Ryszard Anusiewicz poprosił Prezesa Zarządu Głównego Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” p. Sławomira Jerzego Snarskiego o przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” za rok 2018. Prezes Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” p. Sławomir Jerzy Snarski w uzupełnieniu do przedstawionego pisemnego sprawozdania z działalności Zarządu w 2018 r. poinformował o formalnej konieczności przeprowadzenia nowych wyborów do władz Stowarzyszenia. Jednocześnie podkreślił trudną sytuację wewnętrzną organizacji, spowodowaną biernością niektórych jej członków i brakiem realizacji założonych celów, przede wszystkim aktywności społecznej. Przykładem tego jest chociażby brak, mimo wymaganych terminów, ukonstytuowania się władz koła gminnego w Boćkach lub brak sukcesów wyborczych w niektórych gminach w ubiegłorocznych wyborach samorządowych. Prezes Sławomir Jerzy Snarski wyraził w związku z tym wątpliwość, czy może w dalszym ciągu reprezentować Stowarzyszenie i kierować jego działalnością oraz czy jego członkowie mają do niego zaufanie. Kwestię tę rozstrzygną się za chwilę w wyborach do władz organizacji.

 

  Delegaci nie wnieśli uwag do treści Sprawozdania. W wyniku głosowania jawnego delegaci przyjęli jednogłośnie Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za rok 2018.

Treść Sprawozdania działalności Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” za rok 2018 w formie pisemnej stanowi załącznik Nr 1.

Sprawozdanie z działalności ZG NP[2784]

Ad. 4 Protokół i Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej opracowane w formie pisemnej przedstawił Przewodniczący Obrad p. Ryszard Anusiewicz. Komisja zapoznała się z dokumentacją finansowo-księgową opracowaną przez p. Barbarę Steć. Skarbnik stowarzyszenia i przedłożoną przez Zarząd Główny Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”, Sprawozdaniem finansowym za rok 2018 składającym się z Bilansu, Rachunku zysków i strat oraz Informacji dodatkowej a także CIT-8 Zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu wraz z załącznikiem CIT 8/0 Informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach i zwolnionych od podatku za rok 2018. Wpływy za rok 2018 wyniosły 2020,87 zł; wydatki 4951,09 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. wynosił 6874,79 zł.

 Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działalność Zarządu Głównego Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” i wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2018.

 W wyniku głosowania Delegaci jednogłośnie zatwierdzili treść Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej.

 Szczegółowa treść Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej w załączeniu.

 

 Ad. 5. Przewodniczący obrad p. Ryszard Anusiewicz stwierdził, że Walne Zebranie przyjęło Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego, Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz zapoznał Delegatów z wnioskiem Przewodniczącej Głównej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi z działalności za rok 2018, otwierając jednocześnie dyskusję w tym punkcie. Wobec braku pytań i innych wniosków Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” za rok 2018. W wyniku głosowania zebrani delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” za rok 2018.

 Treść uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” załączeniu.

Absolutorium dla Zarządu Głownego[2779]

Ad. 6. Przewodniczący obrad, p. Ryszard Anusiewicz przypomniał, że zgodnie ze Statutem stowarzyszenia należy dokonać odrębnie wyboru Prezesa ChDS „Nasze Podlasie” na koleją czteroletnia kadencję i odrębnie pozostałych ośmiu członków Zarządu Głównego. Zgodnie ze statutem, ukonstytuowanie się nowo wybranych członków zarządu odbędzie  się na pierwszym posiedzeniu Zarządu Głównego. Pani Bożena Zwolińska zgłosiła osobę p. Sławomira Jerzego Snarskiego na prezesa Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie”, dotychczasowego prezesa stowarzyszenia, krótko uzasadniając propozycję. Pan Snarski wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono, wobec czego zamknięto listę kandydatów. Przewodniczący obrad p. Ryszard Anusiewicz zaproponował, aby kandydat na prezesa zgłosił kandydatów do zarządu głównego, gdyż prawdopodobnie zostanie wybrany prezesem i będzie chciał mieć odpowiednich współpracowników do realizacji zadań i celów określonych w statucie i oczekiwanych przez członków stowarzyszenia. Zebrani zaakceptowali propozycję. Pan Sławomir Jerzy Snarski zaproponował kandydatury: Pani Bożeny Grotowicz, Pana Krzysztofa Gołaszewskiego, Pana Ryszarda Anusiewicza, Pani Barbary Steć, Pana Wiesława Pusza, Pana Wiktora Brzosko, Pana Adama Mirona Łęczyckiego, Pana Romualda Margańskiego. Innych kandydatów nie zgłoszono, wobec czego zamknięto listę kandydatów. W wyniku głosowania zgłoszeni kandydaci uzyskali bezwzględną większość wymaganych statutowo głosów.

 

 Uchwała w sprawie wyboru Prezesa i Członków Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” w załączeniu.

Wybór Prezesa i Zarządu Głównego 2019[2775]

 

 Ad. 7. Przewodniczący obrad przystąpił do realizacji punktu  Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej ChDS „Nasze Podlasie” na lata 2019-2022. Z sali zgłoszono kandydatury: Pani Raisy Rajeckiej, Pana Marka Lebensztajna oraz Pani Bożeny Zwolińskiej. Przewodniczący obrad przypomniał, że ukonstytuowanie komisji odbędzie się na pierwszym jej posiedzeniu. Wobec braku innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie wybrano członków Głównej Komisji Rewizyjnej ChDS „Nasze Podlasie” na lata 2019-2022.

 Uchwała w sprawie wyboru w załączeniu.

Wybór Głownej Komisji Rewizyjnej 2019[2778]

 Ad. 8. W sprawach różnych głos zabrał Prezes Zarządu Głównego Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” Pan Sławomir Jerzy Snarski, który w imieniu całego zarządu podziękował za jednogłośne wsparcie i udzielenie absolutorium. Oznacza to, że zarząd musi dołożyć jeszcze większych starań, aby utrzymać nie tylko jedność działań i myśli zarządów oddziałów i kół ChDS „Nasze Podlasie”, ale swoim świadectwem i czynem aktywizować wszystkich członków stowarzyszenia. W większym stopniu należy przydzielić zadania i odpowiedzialność dla poszczególnych członków zarządu. Prezes Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” p. Sławomir Jerzy Snarski podziękował za okazane mu zaufanie i wybór na to stanowisko. Jednocześnie zwrócił się do delegatów, by uaktywnili oni działania swoich macierzystych kół terenowych i ich członków, aby przyciągnąć do Stowarzyszenia zainteresowane działalnością społeczną osoby oraz realizować cele statutowe. Zaproponował przy tym, aby działania takie podjęto i zrealizowano w ciągu roku, do następnego zebrania delegatów. Od tego będzie zależało, czy nadal będzie w stanie kierować działalnością Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”. Zapytał delegatów, czy wyrażają zgodę na taką propozycję.

 Zebrani delegaci  wyrazili zgodę na propozycję prezesa Sławomira Snarskiego, przyjmując zobowiązanie do uaktywnienia działalności lokalnych kół i ich członków.

 Członek Zarządu Głównego, p. Bożena Grotowicz stwierdziła między innymi, że działalność na niższych poziomach opiera się głównie na działalności stowarzyszenia w zakładach pracy i instytucjach. Wynik wyborów samorządowych nie jest zły, funkcję zastępcy Burmistrza Miasta pełni członek „Naszego Podlasia” p. Bożena Zwolińska.

 Członek Głównej Komisji Rewizyjnej, p. Bożena Zwolińska zaznaczyła i pogratulowała aktywnej działalności Koła Miejskiego ChDS „Nasze Podlasie” w Bielsku Podlaskim. Wybory do władz samorządowych w Bielsku Podlaskim chociaż nie spełniły w pełni oczekiwań, prowadzone były w sposób nowoczesny i profesjonalny.

 Członek Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” p. Wiktor Brzosko zauważył, że szczególnie trudna jest działalność stowarzyszenia na terenie zakładów pracy jakimi są jednostki samorządu terytorialnego, gdzie bardziej uaktywniają się struktury partii politycznych. W mieście Łapy odnieśliśmy jednak sukces, gdyż burmistrzem został członek ChDS „Nasze Podlasie”.

 Członek Głównej Komisji Rewizyjnej p. Piotr Daniło podkreślił duże osobiste zaangażowanie się p. Sławomira Snarskiego Prezesa Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” podczas wyborów samorządowych we wszystkich okręgach wyborczych. Pan Sławomir Jerzy Snarski – Prezes Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” został Starostą Powiatu Bielskiego na kolejną kadencję, a radni „Naszego Podlasia? osiągnęli większość w Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim.

 Zebrani oklaskami przyjęli informację wyrażając w ten sposób satysfakcję i uznanie dla osoby p. Prezesa.

 

 Ad. 9. Wobec wyczerpania porządku zebrania Przewodniczący obrad p. Ryszard Anusiewicz o godz. 20.30 zamknął Walne Zebranie Delegatów Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” z siedzibą w Białymstoku.

 

                                                                                                                                                                                        Przewodniczący obrad

 

                                                                                                                                                                                             Ryszard Anusiewicz

KONWENCJA WYBORCZA KOŁA W WYSZKACH NASZEGO PODLASIA

W dniu 10 października 2018 r. w świetlicy w Pulszach odbyła się konwencja wyborcza Koła w Wyszkach ChDS „Nasze Podlasie”

Zebranie otworzył Przewodniczący Koła w Wyszkach ChDS „Nasze Podlasie” Ryszard Perkowski

Udział w konwencji wzięli oprócz kandydatów do Rady Gminy, Rady Powiatu oraz kandydata na wójta członkowie koła oraz sympatycy naszego stowarzyszenia

Wystąpienie kandydata na wójta Jan Falkowski

Kandydaci na radnych i kandydat na wójta

WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018

Wybory samorządowe 2018.

Kalendarz wyborczy w kraju i województwie podlaskim.

Kalendarz wyborczy ruszył wraz z ogłoszeniem przez premiera Mateusza Morawieckiego daty wyborów samorządowych.

Zostały wyznaczone na 21 października.

Ewentualnie druga tura odbędzie się 4 listopada.

Przedstawiamy kalendarz wyborczy 2018:

 • Do 27 sierpnia

 • konieczne jest podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • Zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
 • Do 6 września

 • zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
 • Do 11 września

 • powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych
 • Do 17 września do godz. 24

 • utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów.
 • zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
 • Do 21 września

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika,
 • zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 • Do 26 września do godz. 24

 • przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów, co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,
 • zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • Do 28 września

przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały, co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

 • Do 30 września

 • przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały, co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
 • powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,
 • sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
 • Do 6 października rozplakatowanie obwieszczeń:

 • terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
 • gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

  Od dnia 6 października do dnia 19 października

  nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

 • Do 12 października

 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • Do 16 października

 • składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania
 • 19 października o godz. 24

 • zakończenie kampanii wyborczej
 • 20 października

 • przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
 • 21 października głosowanie w godz. 7 – 21

  Weźmy Wszyscy udział w wyborach.

  Wbrew temu co czasami sądzimy wiele zależy od nas samych.

  Nie pozwólmy, aby inni decydowali o naszym życiu.