Posiedzenie Zarządu Głównego CHDS „Nasze Podlasie”

Organizacja i promocja – to motto ostatniego posiedzenia zarządu głównego CHDS „Nasze Podlasie”. 12 października br. zarząd w nowym składzie spotkał się, by dokonać wewnętrznej organizacji i omówić bieżące sprawy stowarzyszenia. Obecnie jego skład tworzą: prezes Sławomir Jerzy Snarski, wiceprezes Krzysztof Gołaszewski, wiceprezes Adam Łęczycki, sekretarz Ryszard Perkowski, skarbnik Barbara Steć oraz członkowie: Anna Klinicka, Andrzej Gąsowski, Andrzej Roszkowski i Romuald Margański.

W programie posiedzenia zarządu znalazły się zagadnienia związane z jego strukturą. Na lipcowym Walnym Zebraniu Delegatów odwołano bowiem czterech członków na skutek złożenia przez nich rezygnacji. Zachodziła więc konieczność uzupełnienia jego składu do wymaganej liczby 9 osób. Delegaci podjęli uchwałę o dokooptowaniu do zarządu czterech nowych członków: Ryszarda Perkowskiego, Anny Klinickiej, Andrzeja Gąsowskiego oraz Andrzeja Roszkowskiego. Zarząd podjął zatem własną uchwałę, ustalającą wymieniony na wstępie skład.

Kolejną kwestią organizacyjną było stwierdzenie ustania członkostwa Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”. Zarząd podjął uchwałę w tej sprawie, przychylając się do złożonych pisemnie rezygnacji dwóch zainteresowanych osób.

Prezes zarządu Sławomir Jerzy Snarski zapowiedział również konieczność uporządkowania spraw personalnych stowarzyszenia. Na liście jego członków figuruje bowiem wiele osób, które od dawna utraciły z nim jakąkolwiek więź. Obecnie zatem nastąpi weryfikacja stanu osobowego na podstawie wpłacanych składek członkowskich.

Ponadto istotną kwestią dla CHDS „Nasze Podlasie” jest jego promocja. Podjęcie energicznych działań w tym zakresie jest niezbędne w celu stałego odmładzania kadry i przygotowywania nowych liderów społecznych, którzy podejmą działalność na forum samorządowym.

Walne zebranie delegatów CHDS „Nasze Podlasie”

5 lipca br. po kilkunastomiesięcznej przerwie, wymuszonej przez pandemię koronawirusa Covid-19, mogło odbyć się walne zebranie delegatów Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”. Zostało ono poprzedzone przez zebrania kół terenowych i obrady zarządu głównego, z inicjatywy którego zwołano walne zebranie.

Obrady poświęcono przede wszystkim zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2020, niezbędnych do rozliczenia się z państwowymi instytucjami skarbowymi. Delegaci podjęli zatem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego głównej komisji rewizyjnej Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” za rok 2020 oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego zarządu głównego CHDS „Nasze Podlasie” za rok 2020.

Natomiast prezes Stowarzyszenia Sławomir Jerzy Snarski przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności zarządu głównego, które dotyczyło całego okresu sprawozdawczego począwszy od czerwca 2019 roku. W tym czasie zarząd spotykał się 6 razy, m.in. przygotowując się do wyborów parlamentarnych w 2019 roku, oraz podejmując uchwały zezwalające lokalnym komitetom wyborczym na używanie nazwy „Nasze Podlasie” podczas wyborów uzupełniających do rad gmin i miast w Rudce, Wyszkach i Brańsku.

Przeobrażeniu uległ zarząd główny Stowarzyszenia. Odwołano z jego składu kilku członków, powołując w ich miejsce nowe osoby. Obecnie zarząd tworzą: Sławomir Jerzy Snarski –  prezes, Krzysztof Gołaszewski – wiceprezes, Barbara Steć – Skarbnik oraz członkowie: Adam Miron Łęczycki, Romuald Margański, Andrzej Gąsowski, Andrzej Roszkowski, Anna Klinicka i Ryszard Perkowski. Na najbliższym posiedzeniu zarząd dokona ukonstytuowania się, zgodnie bowiem ze statutem wymagane jest obsadzenie stanowisk 2 wiceprezesów i sekretarza.

Walne Zebranie zakończyła dyskusja poświęcona różnym aspektom działalności Stowarzyszenia.

Życzenia Wielkanocne

Rocznica odzyskania Niepodległości

Prezes CHDS Nasze Podlasie, starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski z okazji Narodowego Święta Niepodległości zwrócił się do mieszkańców powiatu bielskiego z apelem o godne uczczenie 102. rocznicy odzyskania Niepodległości.

Szanowni Państwo,
Drodzy mieszkańcy powiatu bielskiego,

Kolejny już raz w bieżącym roku obchodzimy narodowe święto, pozostając w społecznej izolacji i dystansie. W takich trudnych dla nas wszystkich warunkach świętowaliśmy już Narodowe Święto Trzeciego Maja, teraz podobnie łączymy się zdalnie w dniu Narodowego Święta Niepodległości. Dzieląc dziś z Państwem niepokój co do naszej przyszłości, chciałbym mimo wszystko dodać nam wszystkim nieco otuchy, zachęcając do świętowania na miarę tego czasu.

Oceniając naszą rzeczywistości powinniśmy cofnąć się o 102 lata, do zapewne jeszcze trudniejszych czasów poprzedzających i następujących po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Wówczas to nasz kraj, rozdarty między zaborców, w zasadzie pozostawał już pod czysto niemiecką okupacją. Miliony jego mieszkańców walczyło za nieswoją sprawę na frontach I wojny światowej, ginąc i odnosząc rany. Wojna ta przyniosła ruinę gospodarczą, zwłaszcza na wschodzie i południu, gdzie przetaczały się imperialne armie, toczyły się wielkie bitwy, a carskie wojska realizowały stosowaną przez siebie już za czasów napoleońskich taktykę spalonej ziemi. Wojnie zawsze towarzyszyły inne dramatyczne zjawiska, takie jak nędza, głód i choroby. Tak też było w roku 1918, tak przez nas sławionym jako czas odzyskania Niepodległości. Bezpośrednio przed tym wydarzeniem wybuchła epidemia grypy hiszpanki, zabierając ze sobą dziesiątki tysięcy ofiar. Szalał także tyfus, którego ofiarą padł m.in. ks. Jan Nieczyporowicz, proboszcz bielskiej parafii Narodzenia Najświętszej Maryi i św. Mikołaja.

Dlaczego odwołuję się do tych wydarzeń sprzed ponad 100 lat? Biorąc pod uwagę zagrożenie, z którym przyszło nam dziś się zmagać ? epidemię koronawirusa, jest ono zbieżne z dramatami przeżywanymi przez naszych przodków. Tak jak oni, tracimy dziś naszych bliskich i znajomych. Już odeszli od nas kapłani: śp. ks. prałat dr Ludwik Olszewski i śp. ks. Bogdan Mutianko, pożegnaliśmy właśnie bardzo życzliwego dla powiatu bielskiego starostę sąsiedniego powiatu siemiatyckiego śp. Jana Zalewskiego. Mimo tych niepowetowanych strat, ciągle jednak musimy mieć przeświadczenie, że dla dobra nas wszystkich musimy wykazywać się społeczną dyscypliną, kierować się odpowiedzialnością i troską o innych ludzi. W trudnych czasach musimy zachować swoje człowieczeństwo i zwracać się ku drugiemu człowiekowi. Róbmy wszystko, by sobie pomagać, pracujmy ostrożnie, ale nieprzerwanie, bezpiecznie wypełniajmy swoje obowiązki. Dziś na tym właśnie polega nasz patriotyzm i dbanie o dobro Ojczyzny. Tak właśnie czynili nasi dziadkowie, którzy mimo tylu spływających zewsząd zagrożeń, zdobyli się na Niepodległość.

Niezwykłe czasy wymagają od nas niezwykłych zachowań, także w sferze świętowania wielkich patriotycznych wydarzeń. Zagrożenie epidemią nie może bowiem usprawiedliwić historycznej amnezji. Przywołam tu słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, który mówił: ?Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem ? staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani ma prawo do przyszłości?. Mimo trudnej sytuacji, mimo zaniechania organizowania oficjalnych uroczystości apeluję ? świętujmy w swoich sercach, w zaciszach domowych i wśród naszych rodzin. Uczmy nasze dzieci tradycji składania kwiatów w miejscach pamięci narodowej, wywieszajmy flagi, módlmy się w świątyniach w intencji wolnej Ojczyzny. Niech każdy z nas znajdzie sposób na godne uczczenie 102. rocznicy odzyskania Niepodległości. Wszystko to czyńmy jednak bezpiecznie, nie narażając siebie i innych.

Szanowni Państwo! Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzę mieszkańcom powiatu bielskiego i naszym gościom dużo zdrowia, spokoju i bezpieczeństwa. Świętujmy z radością, ciesząc się naszą wolnością, pokojem i dostatkiem. Niech żyje Niepodległa!

 

Sławomir Jerzy Snarski
Starosta Bielski

Źrodło: http://powiatbielski.pl/pl/aktualnosci/

Ziemia Podlaska żegna się ze swoim ukochanym synem

Ziemia Podlaska żegna się ze swoim ukochanym synem – ks. prałatem dr Ludwikiem Olszewskim, byłym dziekanem bielskim i proboszczem parafii Narodzenia NMP i Św. Mikołaja, zmarłym w dniu 22 października br.
Żegnamy go i my – członkowie Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia Nasze Podlasie. Ksiądz prałat pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako szczery patriota, dbający o dobro mieszkańców Podlasia, troskliwy duszpasterz i doskonały gospodarz powierzonej sobie parafii i dekanatu, znakomity naukowiec, a nade wszystko – dobry człowiek.
Kapłańskiej rodzinie zmarłego księdza i jego krewnym składamy wyrazy głębokiego współczucia, modląc się za spokój jego duszy.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…
ks. prałat dr Ludwik Olszewski
1 pozycja/e

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW CHDS „NASZE PODLASIE”

 

W dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 18.00 w sali konferencyjnej „Gościniec Brański” w  Brańsku przy ul. Armii Krajowej 16 A odbyło się Walne Zebranie Delegatów Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” z siedzibą w Białymstoku.

Brańsk, dnia 25.06.2019 r.

Protokół

z Walnego Zebrania Delegatów Chrześcijańsko -Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” z siedzibą w Białymstoku

z dnia 25 czerwca 2019 r.

W dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 18.00 w sali konferencyjnej „Gościniec Brański” w  Brańsku przy ul. Armii Krajowej 16 A odbyło się zwołane na podstawie § 26 ust. 3 w związku z § 29 ust.1 Statutu Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” przez zarząd stowarzyszenia Walne Zebranie Delegatów Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” z siedzibą w Białymstoku.

W zaproszeniu poinformowano, że przypadku braku co najmniej połowy ilości delegatów uprawnionych do głosowania, zgodnie z § 28 ust.5 pkt 2 statutu Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” ustala się drugi termin zebrania o godz. 18.15 bez względu na liczbę obecnych Delegatów. Zgodnie z załączoną listą obecności stwierdzono obecność 40 delegatów.

Zebranie otworzył i powitał obecnych Prezes Zarządu Głównego Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” p. Sławomir Jerzy Snarski. Po stwierdzeniu quorum zaproponował następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” za rok 2018.
 4. Przyjęcie Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej.
 5. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie”.
 6. a) wniosek Komisji Rewizyjnej
 7. b) głosowanie
 8. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie wyboru Prezesa i członków Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” na lata 2019-2022.
 9. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej ChDS „Nasze Podlasie” na lata 2019-2022.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

 

W wyniku głosowania jawnego delegaci jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad.

 

 Ad.1 Prezes Zarządu Głównego Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” p. Sławomir Jerzy Snarski stwierdził,  na podstawie listy obecności, obecność 40 delegatów na 44 uprawnionych i zgłoszonych w statutowym terminie delegatów. A zatem wobec tego, że zachowane jest quorum, podjęte uchwały i rozstrzygnięcia będą prawomocne.

 Lista obecności w załączeniu.

 Ad. 2. Prezes Zarządu Głównego Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” Pan Sławomir Jerzy Snarski zaproponował na przewodniczącego obrad Sekretarza Zarządu Głównego Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” Pana Ryszarda Anusiewicza. Po wyrażeniu zgody, w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie powołano p. Ryszarda Anusiewicza na Przewodniczącego obrad.

 

Ad. 3. Przewodniczący obrad p. Ryszard Anusiewicz poprosił Prezesa Zarządu Głównego Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” p. Sławomira Jerzego Snarskiego o przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” za rok 2018. Prezes Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” p. Sławomir Jerzy Snarski w uzupełnieniu do przedstawionego pisemnego sprawozdania z działalności Zarządu w 2018 r. poinformował o formalnej konieczności przeprowadzenia nowych wyborów do władz Stowarzyszenia. Jednocześnie podkreślił trudną sytuację wewnętrzną organizacji, spowodowaną biernością niektórych jej członków i brakiem realizacji założonych celów, przede wszystkim aktywności społecznej. Przykładem tego jest chociażby brak, mimo wymaganych terminów, ukonstytuowania się władz koła gminnego w Boćkach lub brak sukcesów wyborczych w niektórych gminach w ubiegłorocznych wyborach samorządowych. Prezes Sławomir Jerzy Snarski wyraził w związku z tym wątpliwość, czy może w dalszym ciągu reprezentować Stowarzyszenie i kierować jego działalnością oraz czy jego członkowie mają do niego zaufanie. Kwestię tę rozstrzygną się za chwilę w wyborach do władz organizacji.

 

  Delegaci nie wnieśli uwag do treści Sprawozdania. W wyniku głosowania jawnego delegaci przyjęli jednogłośnie Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za rok 2018.

Treść Sprawozdania działalności Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” za rok 2018 w formie pisemnej stanowi załącznik Nr 1.

Sprawozdanie z działalności ZG NP[2784]

Ad. 4 Protokół i Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej opracowane w formie pisemnej przedstawił Przewodniczący Obrad p. Ryszard Anusiewicz. Komisja zapoznała się z dokumentacją finansowo-księgową opracowaną przez p. Barbarę Steć. Skarbnik stowarzyszenia i przedłożoną przez Zarząd Główny Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”, Sprawozdaniem finansowym za rok 2018 składającym się z Bilansu, Rachunku zysków i strat oraz Informacji dodatkowej a także CIT-8 Zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu wraz z załącznikiem CIT 8/0 Informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach i zwolnionych od podatku za rok 2018. Wpływy za rok 2018 wyniosły 2020,87 zł; wydatki 4951,09 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. wynosił 6874,79 zł.

 Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działalność Zarządu Głównego Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” i wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2018.

 W wyniku głosowania Delegaci jednogłośnie zatwierdzili treść Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej.

 Szczegółowa treść Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej w załączeniu.

 

 Ad. 5. Przewodniczący obrad p. Ryszard Anusiewicz stwierdził, że Walne Zebranie przyjęło Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego, Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz zapoznał Delegatów z wnioskiem Przewodniczącej Głównej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi z działalności za rok 2018, otwierając jednocześnie dyskusję w tym punkcie. Wobec braku pytań i innych wniosków Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” za rok 2018. W wyniku głosowania zebrani delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” za rok 2018.

 Treść uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” załączeniu.

Absolutorium dla Zarządu Głownego[2779]

Ad. 6. Przewodniczący obrad, p. Ryszard Anusiewicz przypomniał, że zgodnie ze Statutem stowarzyszenia należy dokonać odrębnie wyboru Prezesa ChDS „Nasze Podlasie” na koleją czteroletnia kadencję i odrębnie pozostałych ośmiu członków Zarządu Głównego. Zgodnie ze statutem, ukonstytuowanie się nowo wybranych członków zarządu odbędzie  się na pierwszym posiedzeniu Zarządu Głównego. Pani Bożena Zwolińska zgłosiła osobę p. Sławomira Jerzego Snarskiego na prezesa Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie”, dotychczasowego prezesa stowarzyszenia, krótko uzasadniając propozycję. Pan Snarski wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono, wobec czego zamknięto listę kandydatów. Przewodniczący obrad p. Ryszard Anusiewicz zaproponował, aby kandydat na prezesa zgłosił kandydatów do zarządu głównego, gdyż prawdopodobnie zostanie wybrany prezesem i będzie chciał mieć odpowiednich współpracowników do realizacji zadań i celów określonych w statucie i oczekiwanych przez członków stowarzyszenia. Zebrani zaakceptowali propozycję. Pan Sławomir Jerzy Snarski zaproponował kandydatury: Pani Bożeny Grotowicz, Pana Krzysztofa Gołaszewskiego, Pana Ryszarda Anusiewicza, Pani Barbary Steć, Pana Wiesława Pusza, Pana Wiktora Brzosko, Pana Adama Mirona Łęczyckiego, Pana Romualda Margańskiego. Innych kandydatów nie zgłoszono, wobec czego zamknięto listę kandydatów. W wyniku głosowania zgłoszeni kandydaci uzyskali bezwzględną większość wymaganych statutowo głosów.

 

 Uchwała w sprawie wyboru Prezesa i Członków Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” w załączeniu.

Wybór Prezesa i Zarządu Głównego 2019[2775]

 

 Ad. 7. Przewodniczący obrad przystąpił do realizacji punktu  Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej ChDS „Nasze Podlasie” na lata 2019-2022. Z sali zgłoszono kandydatury: Pani Raisy Rajeckiej, Pana Marka Lebensztajna oraz Pani Bożeny Zwolińskiej. Przewodniczący obrad przypomniał, że ukonstytuowanie komisji odbędzie się na pierwszym jej posiedzeniu. Wobec braku innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie wybrano członków Głównej Komisji Rewizyjnej ChDS „Nasze Podlasie” na lata 2019-2022.

 Uchwała w sprawie wyboru w załączeniu.

Wybór Głownej Komisji Rewizyjnej 2019[2778]

 Ad. 8. W sprawach różnych głos zabrał Prezes Zarządu Głównego Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” Pan Sławomir Jerzy Snarski, który w imieniu całego zarządu podziękował za jednogłośne wsparcie i udzielenie absolutorium. Oznacza to, że zarząd musi dołożyć jeszcze większych starań, aby utrzymać nie tylko jedność działań i myśli zarządów oddziałów i kół ChDS „Nasze Podlasie”, ale swoim świadectwem i czynem aktywizować wszystkich członków stowarzyszenia. W większym stopniu należy przydzielić zadania i odpowiedzialność dla poszczególnych członków zarządu. Prezes Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” p. Sławomir Jerzy Snarski podziękował za okazane mu zaufanie i wybór na to stanowisko. Jednocześnie zwrócił się do delegatów, by uaktywnili oni działania swoich macierzystych kół terenowych i ich członków, aby przyciągnąć do Stowarzyszenia zainteresowane działalnością społeczną osoby oraz realizować cele statutowe. Zaproponował przy tym, aby działania takie podjęto i zrealizowano w ciągu roku, do następnego zebrania delegatów. Od tego będzie zależało, czy nadal będzie w stanie kierować działalnością Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”. Zapytał delegatów, czy wyrażają zgodę na taką propozycję.

 Zebrani delegaci  wyrazili zgodę na propozycję prezesa Sławomira Snarskiego, przyjmując zobowiązanie do uaktywnienia działalności lokalnych kół i ich członków.

 Członek Zarządu Głównego, p. Bożena Grotowicz stwierdziła między innymi, że działalność na niższych poziomach opiera się głównie na działalności stowarzyszenia w zakładach pracy i instytucjach. Wynik wyborów samorządowych nie jest zły, funkcję zastępcy Burmistrza Miasta pełni członek „Naszego Podlasia” p. Bożena Zwolińska.

 Członek Głównej Komisji Rewizyjnej, p. Bożena Zwolińska zaznaczyła i pogratulowała aktywnej działalności Koła Miejskiego ChDS „Nasze Podlasie” w Bielsku Podlaskim. Wybory do władz samorządowych w Bielsku Podlaskim chociaż nie spełniły w pełni oczekiwań, prowadzone były w sposób nowoczesny i profesjonalny.

 Członek Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” p. Wiktor Brzosko zauważył, że szczególnie trudna jest działalność stowarzyszenia na terenie zakładów pracy jakimi są jednostki samorządu terytorialnego, gdzie bardziej uaktywniają się struktury partii politycznych. W mieście Łapy odnieśliśmy jednak sukces, gdyż burmistrzem został członek ChDS „Nasze Podlasie”.

 Członek Głównej Komisji Rewizyjnej p. Piotr Daniło podkreślił duże osobiste zaangażowanie się p. Sławomira Snarskiego Prezesa Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” podczas wyborów samorządowych we wszystkich okręgach wyborczych. Pan Sławomir Jerzy Snarski – Prezes Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” został Starostą Powiatu Bielskiego na kolejną kadencję, a radni „Naszego Podlasia? osiągnęli większość w Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim.

 Zebrani oklaskami przyjęli informację wyrażając w ten sposób satysfakcję i uznanie dla osoby p. Prezesa.

 

 Ad. 9. Wobec wyczerpania porządku zebrania Przewodniczący obrad p. Ryszard Anusiewicz o godz. 20.30 zamknął Walne Zebranie Delegatów Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” z siedzibą w Białymstoku.

 

                                                                                                                                                                                        Przewodniczący obrad

 

                                                                                                                                                                                             Ryszard Anusiewicz

WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU BIELSKIEGO

  Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Bielskiego

CHDS „Nasze Podlasie”

25 czerwca br. w Brańsku spotkało się kilkudziesięciu delegatów stowarzyszenia, reprezentujących w sumie ponad 300 jego członków.

Sprawozdanie z pracy zarządu głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia Nasze Podlasie, absolutorium dla zarządu, przygotowanie do wyborów samorządowych, to tematy, które stały się przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Prezes Sławomir Jerzy Snarski złożył

Sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału Bielskiego ChDS „Nasze Podlasie”

W trakcie obrad przyjęli oni sprawozdanie z prac zarządu głównego za miniony rok, sprawozdanie głównej komisji rewizyjnej oraz podjęli uchwałę o udzieleniu zarządowi absolutorium.

W kolejnej części spotkania dyskutowano na temat zbliżających się wyborów samorządowych. Prezes zarządu Sławomir Jerzy Snarski apelował o aktywność i zaangażowanie w wyborach podkreślając, iż tak wielu członków stowarzyszenia przewyższa liczbę członków większości partii politycznych. Stanowi to w wyborach bardzo liczącą się siłę, realizującą potrzeby i oczekiwania mieszkańców, czego nie mogą zapewnić partie.

 

Spotkanie zakończyło się wspólną kolacją, przy której nadal dyskutowano o sprawach stowarzyszenia.

 

PD

NARODOWE ŚWIĘTO 3 MAJA

Członkowie CHDS „Nasze Podlasie” jak zawsze uczestniczyli w powiatowych obchodach Narodowego Święta 3 Maja w 227. rocznicę uchwalenia Wielkiej Ustawy Zasadniczej. Nasze Stowarzyszenie wystawiło delegację, która złożyła wiązanki pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II po zakończeniu mszy św. bielskiej bazylice

 

Przemówienie okolicznościowe Starosty Bielskiego

Sławomira Jerzego Snarskiego

Prezesa Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”

 

 

 

 

oraz pod pomnikiem Niepodległości Polski podczas głównej uroczystości.

Ponadto wielu członków Naszego Podlasia uczestniczyło w obchodach święta występując zarówno w delegacjach swoich zakładów pracy, jak też prywatnie.

Konstytucja 3 Maja była nowym początkiem w historii państwa i narodu polskiego. Uświadomiła, jakie powinno być nowożytne państwo polskie, a ta świadomość towarzyszyła wszystkim, którzy w ciągu epoki rozbiorowej walczyli o niepodległą Rzeczpospolitą, ponosili dla niej wielorakie ofiary, nie szczędząc także i życia. Dla niej wreszcie pracowali na przestrzeni kilku pokoleń, zarówno na ziemi ojczystej zagarniętej przez potrójną przemoc, jak też i poza jej granicami.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja poprzedzone zostało działaniami rzeszy ludzi związanych ze stronnictwem ?Familii? Czartoryskich, z których jednym z najznakomitszych okazał się być sam król Stanisław August Poniatowski. Już w 1764 r. na sejmie konwokacyjnym przeprowadzono pierwsze reformy, m.in. nowy regulamin obrad Sejmu, ograniczono prawa hetmanów i zreformowano system celny. Dalsze reformy inicjował już sam król, zakładając w 1765 r. Szkołę Rycerską, a w 1773 r. Komisję Edukacji Narodowej – pierwszą w Europie państwową instytucję oświaty, której podlegały wszystkie szkoły, oprócz Szkoły Rycerskiej.

Ostatecznie Sejm Wielki podjął wielkie dzieło reform w dziedzinach: wojska, skarbu państwa i 18 kwietnia 1791 r. uchwalając prawo o miastach. Ukoronowaniem wszystkich zmian ustroju państwa była Ustawa Zasadnicza uchwalona 3 maja 1791 r. przez stronnictwo patriotyczne.

PD/RP/ Foto S.Bendella

 

11 listopada 2017 r. Narodowe Święto Niepodległości w Bielsku Podlaskim

Jedenastego listopada w Bielsku Podlaskim odbyły się powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęto nabożeństwem za Ojczyznę w cerkwi św. Archanioła Michała, odprawionym w koncelebrze pod przewodnictwem dziekana bielskiego ks. Mitrata Leoncjusza Tofiluka.

Następnie pod ścianą klasztoru po karmelickiego złożono wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa K. Piłsudskiego, jednego z najważniejszych twórców naszej niepodległości.

Delegacja władz Powiatu składa wiązankę pod tablicą upamiętniającą Marszałka J.K.Piłsudskiego

W kościele Matki Bożej z Góry Karmel została odprawiona koncelebrowana msza św. w intencji Ojczyzny, której przewodził ks. kanonik Zbigniew Domirski przy obecności dziekana bielskiego ks. prałata Kazimierza Siekierko, ks. kanonika Dariusza Kujawy, ks. kanonika Bogdana Mutianko oraz ks. prałata Wojciecha Wasaka. Homilię wygłosił ks. Radosław Wiechnik, który przypomniał niezłomną postawę osób walczących o wolność i niepodległość Polski, wiernych idei, że „wolność jest nam dana i zadana”.

  Druga część uroczystości odbyła się przy pomniku Niepodległości Polski, gdzie przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykonującej hymn państwowy, dokonano podniesienia flagi państwowej na maszt.

 

 

 

 

Do zebranych mieszkańców powiatu przemówienie wygłosił gospodarz uroczystości starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski:

 „Umiłowanie ojczyzny i szacunek do drugiego człowieka, to że możemy się różnić ale i nawzajem się szanować – jest najważniejszym przesłaniem w dniu Narodowego Święta Niepodległości”.

Obok starosty swoje przemówienia wygłosili również: senator RP Tadeusz Romańczuk, poseł na sejm RP Dariusz Piontkowski oraz komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim ppłk Marek Figzał.

Występ uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim

Miejsce przy pomniku Niepodległości Polski na kilkanaście minut przejęli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

Zaprezentowali oni bogaty i piękny program artystyczny, składający się z wierszy, tekstów i pieśni, nagrodzony oklaskami przez pozostałych uczestników uroczystości. Pięknym akcentem było rozdanie przez uczniów tejże szkoły goździków w biało-czerwonych barwach, co bardzo podkreśliło patriotyczny charakter obchodzonego święta.

Kolejnym etapem tej części uroczystości było złożenie przez członków Związku Strzeleckiego „Strzelec” uroczystej przysięgi. Stanęło do niej 21 nowych członków tej organizacji społeczno – wychowawczej, w tym dniu dowodzonej przez sierż. Adama Borowskiego. Akt przysięgi odebrał por. Maciej Zajkowski.

Członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” złożyli uroczystą przysięgę

Na zakończenie uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem, oddając honory twórcom niepodległej Rzeczypospolitej i wszystkim, którzy walczyli i ginęli dla tej wielkiej i szczytnej idei.

Delegacja władz Powiatu składa wieniec przy Pomniku Niepodległości Polski.

Wiązankę kwiatów składa delegacja Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”

P.D; R.P.