Walne Zebranie Delegatów Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w Białymstoku

Logo NP

DSC_2176 W dniu 16 lipca 2015 r. w Brańsku  odbyło się Walne Zebranie Delegatów Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w Białymstoku, podczas którego między innymi udzielono na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Głównego  ChDS „Nasze Podlasie”.

Przyjęto także Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” za rok 2014. Dokonano wyboru Prezesa Zarządu Głównego  i Członków  Zarządu . Podjęto uchwałę Walnego Zebrania Członków w sprawie wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej  na nową kadencję. Treść w/ w uchwał poniżej:

   DSC_2188    DSC_2180     DSC_2190

Uchwała Nr 1/2015

DSC_2186Walnego Zebrania Delegatów Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w Białymstoku

z dnia 16 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Głównego  ChDS „Nasze Podlasie” w Białymstoku

 Na podstawie § 30 ust. 9  Statutu Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” uchwala się co następuje:

 § 1

Na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej udziela się absolutorium dla  Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w  Białymstoku.

   § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 DSC_2191    DSC_2183    DSC_2206

  Uchwała Nr 2/2015

Walnego Zebrania Delegatów Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” Białymstoku

z dnia 16 lipca 2015 r.

w sprawie wyboru Prezesa i Członków Zarządu Głównego  ChDS „Nasze Podlasie” w Białymstoku

 

Na podstawie § 32 ust.1  Statutu Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” uchwala się co następuje:

 § 1

Na Prezesa Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w  Białymstoku wybiera się:

Pana Sławomira Jerzego Snarskiego

§ 2

Na członków Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”  wybiera się:

 1. Pana Wiesława Pusza

2. Pana Wiktora Brzosko

3. Pana Leszka Magrela

4. Panią Bożenę Grotowicz

5. Pana Ryszarda Anusiewicza

6. Panią Bożenę Zwolińską

7. Panią Barbarę Steć

8. Pana Adama Mirona Łęczyckiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 3/15

Walnego Zebrania Delegatów Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w Białymstoku z dnia 16 lipca 2015 r.

                         w sprawie wyboru Członków Głównej Komisji Rewizyjnej

 Na podstawie  §  26 ust. 1,  § 37 ust. 1 i 2 Statutu Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” uchwala się co następuje:

 § 1

Na Członków Głównej Komisji Rewizyjnej Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w Białymstoku wybiera się:

1. Pana  Marka Lebensztejna

2. Panią  Raisę Rajecką 

3. Pana  Piotra Daniło

§ 2


DSC_2197
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Inne ważniejsze postanowienia z obrad przedstawimy w najbliższym czasie.

Opracował:

Ryszard Anusiewicz

 

 

========================================================================

23 czerwca 2015r. Walne zebranie Koła w Wyszkach

Logo NP

herb

23 czerwca Odbyło się w Wyszkach Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła w Wyszkach.

W zebrani uczestniczyło 22 osóby.

Komisja skrutacyjna stwierdziła, ze zebranie jest prawomocne.

Zebranie otworzył, powitał zebranych i przedstawił proponowany przez Zarząd Koła porządek obrad,  Przewodniczący Koła Ryszard Perkowski,

Porządek zebrania:

 1. Przyjęcie porządku zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i podjęcie uchwały
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Koła Wyszki
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi
 6. Wybór Przewodniczącego i Zarządu koła oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zarządu
 7. Wybór delegatów na Walne Zebranie Oddziału Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia Nasze Podlasie w Bielsku Podlaskim.
 8. Wybór delegatów na Walne Zebranie Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia Nasze Podlasie w Białymstoku
 9.   Wolne wnioski.

Przewodniczącym zebrania został wybrany Andrzej Niewiński.  Protokolantem Marta Kamińska -Bębenek

Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Wybrano nowy Zarząd Koła

W wyniku głosowania zostali wybrani:

na Przewodniczącego Zarządu – Ryszard Perkowski

na Członków Zarządu:

 1. Edward Zenon Konopka
 2. Marta Kamińska -Bębenek
 3. Agnieszka Łuczaj
 4. Sławomir Marczuk
 5. Ewa Pietraszko
 6. Piotr Idzkowski

Wybrano

Delegatów na  Walne Zebranie Oddziału Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w Bielsku Podlaskim,

oraz

Delegatów na  Walne Zebranie Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w Białymstoku.

 1. Ryszard Perkowski
 2. Edward Zenon Konopka
 3. Marta Kamińska -Bębenek
 4. Agnieszka Łuczaj
 5. Sławomir Marczuk
 6. Ewa Pietraszko
 7. Piotr Idzkowski
 8. Janusz Tadrzak

Zebranie zakończyła dyskusja nad działalnością Koła w nowej rzeczywistości, oraz jego rozbudową. Ustalony również został termin spotkania towarzyskiego członków przy ognisku.

==================================================================

 

 

Posiedzenie Zarządu Koła w Wyszkach

 

herb

Logo NP

22.maja 2015r. w Wyszkach odbyło się posiedzenie Zarządu Koła w Wyszkach.

Było to pierwsze posiedzenie Zarządu w tym roku.

Omówiono następujące sprawy:

1. Sytuacja Koła po jesiennych wyborach samorządowych

2. Aktualizacja członków Koła (płacone składki, uczestnictwo w funkcjonowaniu Koła)

3. Przygotowanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Koła.

4. Sprawy różne

=================================================================

KANDYDACI Z KWW NASZE PODLASIE DO RADY POWIATU BIELSK PODLASKI – lista nr 13

16 pozycja/e

Poz.

Nazwisko i imię

1

Łęczycki  Adam Miron

2

Margański  Romuald

3

Osipiuk  Mikołaj

4

Modzelewska  Katarzyna

5

Prorok  Krzysztof Kazimierz

6

Bilmin  Elżbieta

7

Tokarzewicz  Andrzej

8

Hryniewicki  Zbigniew

9

Bajena  Jerzy

10

Perzyna  Marzenna Elżbieta

11

Żarska – Wyłucka  Barbara

12

Jalinik  Mikołaj

13

Pacewicz  Katarzyna Małgorzata

14

Bierżyn  Paweł

15

Kiersnowski  Witold Józef

16

Boroń  Krystyna Maria

Skład kandydatów KWW Nasze Podlasie do Rady Miasta w Bielsku Podlaskim – lista nr 16

21 pozycja/e

Nr okręgu

  Nazwisko i imię  
     

1

Świetliczny  Przemysław  

2

Łaźny  Jarosław Karol  

3

Łukaszuk  Małgorzata  Joanna  

4

Leszczyński Kazimierz Henryk  

5

Wojciech  Jaroszko  

6

Bernaśkiewicz  Halina Maria  

7

Piotrowska- Śliwińska  Monika  

8

Aleksiejuk   Leszek  

9

Siemieńczuk  Andrzej  

10

Hermaniuk  Wiesława  

11

Falkowska  Elżbieta  

12

Kowalczyk  Elżbieta Alicja  

13

Pawluczuk Alina  

14

Zwolińska Bożena Teresa  

15

Daniluk  Leszek  

16

Grotowicz  Bożena  

17

Daniło  Piotr  

18

Lewandowska  Henryka Jadwiga  

19

Zdrojkowski  Piotr  

20

Krupkowski Stanisław  

21

Leszczyński Andrzej

Posiedzenie Zarządu Głównego CHDS „Nasze Podlasie”

W dniu 9 czerwca 2014r. w Białymstoku obradował Zarząd Główny CHDS „Nasze Podlasie”. Głównymi problemami posiedzenia były przygotowania do Walnego Zebrania Członków, zbliżające się wybory samorządowe oraz działalność oddziałów powiatowych Stowarzyszenia w okresie minionych kilku miesięcy.

Prezesi oddziałów powiatowych CHDS „Nasze Podlasie” dokonali podsumowania działalności podległych im struktur w okresie ostatnich kilku miesięcy, podkreślając odmienne warunki społeczne i polityczne, w jakich funkcjonują. Przykładem tego zróżnicowania jest funkcjonowanie Stowarzyszenia w powiecie bielskim w oparciu o silne struktury gminne (koła) a w powiecie białostockim – w oparciu o pracę lokalnych liderów.

Z tego zróżnicowania wynikają też odmienne problemy i metody pracy lokalnych struktur, co daje podstawę do wymiany cennych doświadczeń i dyskusji w ramach organizacji.

Kolejnym zagadnieniem poruszonym podczas obrad były zbliżające się wybory samorządowe. Ożywioną dyskusję członków Zarządu wzbudziła kwestia udziału i reprezentacji Stowarzyszenia w wyborach do sejmiku województwa podlaskiego. Jak pokazały wybory z minionych lat, istotnym problemem dla CHDS „Nasze Podlasie” jest rywalizacja z partiami politycznymi, które zagarniają większość elektoratu, przez co organizacje społeczne i stowarzyszenia nie mogą przekroczyć 5% progu wyborczego. Zarząd wstępnie podjął zatem decyzję o możliwości startowania członków Stowarzyszenia z list innych komitetów wyborczych. Kwestią nie budzącą żadnych wątpliwości było natomiast utworzenie własnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin i rad powiatów oraz na wójtów i burmistrzów.

Opisane wyżej zdarzenia powodują konieczność przekazania informacji i ustalenie dalszych kierunków działania przez Walne Zebranie Członków CHDS „Nasze Podlasie”.

Wstępnie ustalono jego datę na dzień 30 czerwca br. a na miejsce spotkania wyznaczono miasto Brańsk. W związku z planowanym zebraniem Zarząd Główny zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok przygotowanym przez Komisję Rewizyjną oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Stowarzyszenia.

Spotkanie członków ChDS „Nasze Podlasie” w Brańsku

W dniu 1 marca odbył się bal członków ChDS „Nasze Podlasie” zorganizowany przez Koło Miejskie w Brańsku. W spotkaniu uczestniczyło ponad 75 osób, członków i sympatyków „Naszego Podlasia”. Uczestników spotkania powitał prezes koła miejskiego, burmistrz miasta Czesław Sokołowski, a także prezes Zarządu Głównego, Starosta Bielski Sławomir Snarski. Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy Stowarzyszenia oraz przygotowania do majowego Walnego Zgromadzenia.

Posiedzenie Koła Gminnego w Bielsku Podlaskim

 

W dniu 17.02.2014 roku odbyło się spotkanie członków koła Stowarzyszenia Chrześcijańsko Demokratycznego „Nasze Podlasie” działającego na terenie Gminy Bielsk Podlaski z udziałem Prezesa Zarządu Głównego Sławomira Jerzego Snarskiego. Koło gminne liczy aktualnie 43 członków, a w spotkaniu wzięło udział 20 członków.

Prezes Zarządu Głównego  Sławomir Jerzy Snarski przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego oraz zamierzenia w związku ze zbliżającymi się wyborami do Europarlamentu i wyborami samorządowymi.

W dalszej części spotkania analizowano nowy podział Gminy Bielsk Podlaski na okręgi wyborcze oraz prowadzono rozmowy na temat ewentualnych kandydatów na radnych do Rady Gminy Bielsk Podlaski oraz do Rady Powiatu w zbliżających się wyborach.

Posiedzenie Koła Gminnego w Wyszkach

19 lutego 2014r. odbyło się posiedzenie Koła Gminnego ChDS „Nasze Podlasie” w Wyszkach. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu ChDS „Nasze Podlasie” Sławomir Jerzy Snarski oraz Prezes Koła w Wyszkach Ryszard Perkowski.

Na spotkaniu poruszono bieżące sprawy z zakresu funkcjonowania koła oraz wstępnie omówiono przygotowania do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, które ma odbyć się w maju. Uczestnicy spotkania podczas dyskusji  z uznaniem odnieśli się do działalności wójta, dając jednocześnie poparcie dla jego kandydatury na kolejną kadencję.

Wójt gminy Wyszki przedstawił interesujący program dotyczący odnawialnych źródeł energii, możliwy do realizacji w gminie w ramach kolejnej perspektywy finansowej UE na lata 2014­ – 2020.

3 pozycja/e « 1 z 3 »