WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA W WYSZKACH

Kopia Logo NPherb
WALNE   ZEBRANIE   SPRAWOZDAWCZE

                    ChDS „Nasze Podlasie” Koło w Wyszkach

        Walne Zebranie odbyło się w dniu 23.02.2017 r. w Wyszkach

SONY DSC

Porządek zebrania:

 1. Powitanie, otwarcie zebrania, przedstawienie zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad
 2. Przyjęcie porządku zebrania
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Koła Wyszki
 5. Zasięgnięcie opinii Walnego Zebrania czy Zarząd ma skreślić z listy członków Stowarzyszenia osoby, które od 2014 roku nie opłacają składek i nie uczestniczą w życiu stowarzyszenia (§23 pkt.4 Statutu).
 6. Wystąpienia Prezesa Zarządu Głównego Sławomira Snarskiego, oraz zaproszonych gości
 7. Dyskusja
 8. Wolne wnioski.

W Walnym zebraniu uczestniczyło 22 członków Koła, oraz czworo Radnych Gminy Wyszki.

W zebraniu wzięli udział Prezes Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie”, Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski,

oraz Wiceprezes Zarządu Głównego, Dyrektor Szpitala w Bielsku Podlaskim Bożena Grotowicz.

Więcej na stronie Koła Wyszki.

R.P.

KOŁO GMINNE W WYSZKACH

      Kopia Logo NP  POSIEDZENIE  ZARZĄDU                               herb

Koła Gminnego  ChDS „Nasze Podlasie” w Wyszkach 

W dniu 8.12.2016r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła w Wyszkach.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

                                                                       1. Ryszard Perkowski – przewodniczący

                                                                       2.  Agnieszka Łuczaj

                                                                       3. Marta Kamińska -Bębenek

                                                                       4.  Ewa Pietraszko

                                                                       5.  Piotr Idźkowski

                                                                       6. Sławomir Marczuk

Porządek obrad:

 1. Aktualizacja liczby członków koła – podjęcie decyzji o osobach, które należy skreślić z listy członków.
 2. Zbieranie składek członkowskich.
 3. Sytuacja polityczna i gospodarcza w gminie.
 4. Zadania Stowarzyszenia na najbliższe dwa lata.
 5. Termin Walnego zebrania członków Koła w Wyszkach „Naszego Podlasia”.
 6. Dyskusja

POSIEDZENIE ZARZĄDU KOŁA W WYSZKACH

Logo NPherb

                   24 maja 2016r.  Posiedzenie Zarządu Koła w Wyszkach ChDS „Nasze Podlasie”

DSC_0259

 

W Posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Koła:

 1. Ryszard Perkowski
 2. Ewa Pietraszko
 3. Piotr Idźkowski
 4. Sławomir Marczuk
 5. Zenon Konopka
 6. Marta Kamińska Bębenek
 7. Iwona Falkowska

Oraz Prezes Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału ChDS „Nasze Podlasie” w Bielsku Podlaskim Sławomir Snarski

Porządek obrad:

 1. Aktualizacja liczby członków koła
 2. Zbieranie składek członkowskich
 3. Rola stowarzyszenia w powiecie i województwie. Dotychczasowe osiągnięcia i cele na przyszłość.
 4. Dyskusja

Więcej na stronie Koła w Wyszkach

R.P.

PRZYGOTOWANIE DO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW ChDS „Nasze Podlasie”

Logo NPDnia 19.05.2016r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Bielskiego

ChDS „Nasze Podlasie”

 

Posiedzenie Zarządu Oddziału Bielskiego CHDS Nasze Podlasie

W tym samym dniu odbyło się również posiedzenie Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie”

Posiedzenie Zarządu Głównego CHDS Nasze Podlasie

 

Przygotowania do Walnego Zebrania Delegatów ChDS „Nasze Podlasie”

Zarząd Oddziału Bielskiego ChDS „Nasze Podlasie” oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia w dniu 19 maja br. zajęły się przygotowaniami do Walnego Zebrania Delegatów. W obradach zarządów uczestniczyli również członkowie komisji rewizyjnych: głównej i oddziałowej. 30 maja w tej samej sprawie odbędzie się spotkanie członków Powiatowego Oddziału Białostockiego. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, zwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów), zwoływane jest raz w roku.

Podobnie jak w roku ubiegłym, ze względu na dużą ilość członków oba zarządy zdecydowały o udziale w Walnym Zebraniu delegatów reprezentujących poszczególne koła gminne i miejskie. Z tego względu istotną kwestią była weryfikacja listy członków ChDS  „Nasze Podlasie”, której dokonano na podstawie wpłaconych za rok ubiegły składek członkowskich. Prezesi oddziałów i przewodniczący kół zostali również zobowiązani do rozpoczęcia zbierania składek za rok bieżący. Składki te stanowią jedyne jak dotąd źródło finansowania działalności Stowarzyszenia. Ponadto Zarząd Oddziału Bielskiego zdecydował o zebraniu dodatkowych środków wpłacanych dobrowolnie, z przeznaczeniem na pomoc dla jednego z członków organizacji, który stracił swój majątek w pożarze domu.

W ramach przygotowań do Walnego Zebrania Delegatów, prezesi poszczególnych kół z terenu powiatu bielskiego przedstawiali prezesowi Zarządu Oddziału, a jednocześnie prezesowi Zarządu Głównego Sławomirowi Snarskiemu, sprawozdania z działalności kół. Podobnie podczas obrad Zarządu Głównego wysłuchano relacji z działalności Oddziału Białostockiego Stowarzyszenia.

Zarząd Główny CHDS ?Nasze Podlasie? wstępnie określił datę i miejsce Walnego Zebrania Delegatów na dzień 9 czerwca br. w Brańsku. Ostateczny termin Zarząd Główny ustali po dokonaniu szczegółowych czynności przygotowawczych, informując o nim wszystkich członków Stowarzyszenia.

RP;PD

==============================================================================

3 Maja Narodowe Święto Konstytucji w Bielsku Podlaskim

131px-POL_powiat_bielski_ (podlaski) _COA_new.svgLogo NP3-MajaŚwięto Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim

W Bielsku Podlaskim podobnie jak w wielu miejscach w Polsce również odbyły się obchody święta Konstytucji 3 Maja. Zgromadziły one wielu mieszkańców miasta Bielska Podlaskiego i Powiatu Bielskiego oraz przedstawicieli parlamentu, samorządów lokalnych, służb mundurowych, instytucji i przedsiębiorstw, a także organizacji pozarządowych, kombatantów i harcerzy.

Organizatorem uroczystości był Powiatowy Zespół do Spraw Obchodów Świąt i Rocznic Patriotycznych. Obchody rozpoczęły się nabożeństwem za ojczyznę w cerkwi św. Archanioła Michała, a następnie w Bazylice pw. Narodzenia NMP i Św. Mikołaja została odprawiona msza święta w intencji ojczyzny, koncelebrowana przez ks. prałata Kazimierza Siekierko ? dziekana bielskiego oraz ks. prałata płk. Henryka Polaka i ks. kanonika Dariusza Kujawę. Po zakończeniu mszy świętej jej uczestnicy zgromadzili się przed pomnikiem św. Jana Pawła II, gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Świecka część programu odbyła się przy pomniku Niepodległości Polski, gdzie przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykonującej hymn państwowy, wciągnięto flagę na maszt.

        IMG_6051      IMG_6062

 Do zebranych mieszkańców powiatu przemówienie wygłosił gospodarz uroczystości Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski.

IMG_6080

Pan starosta w swoim wystąpieniu nawiązując do homilii wygłoszonej przez ks. dziekana Kazimierza Siekierko podkreślił szczególną rolę Konstytucji 3 Maja, a także współcześnie obowiązującej konstytucji dla losów Ojczyzny i Narodu Polskiego. Porównał  konstytucję do Dekalogu. Podkreślił, iż tylko wtedy jej zapisy są żywe i wpływają na życie publiczne, gdy podobnie jak przykazania Dekalogu są powszechnie stosowane i przestrzegane. Tym samym nawiązał do sytuacji panującej w naszym kraju, w którym toczy się obecnie dyskusja na temat obowiązującej konstytucji i jej przestrzegania.

Następnie głos zabrał Senator Rzeczpospolitej Tadeusz Romańczuk.

IMG_6085

Po wystąpieniach starosty i senatora montaż słowno-muzyczny przedstawili uczniowie Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, którym towarzyszyła kapela zespołu pieśni i tańca Podlaskie Kukułki.

IMG_6096

Na zakończenie tej części uroczystości starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, wicestarosta Piotr Bożko, przewodniczący rady powiatu Adam Łęczycki złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem Niepodległości Polski, oddając hołd twórcom konstytucji i wszystkim pokoleniom Polaków, które kontynuowały jej tradycje i dziedzictwo.

IMG_6122

Następnie kwiaty złożyły delegacje z różnych instytucji, przedsiębiorstw i organizacji.

Wiązankę złożyła również wieloosobowa delegacja Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”.

IMG_6204

IMG_6205

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim zakończył koncert w bielskiej Bazylice zatytułowany

„Na spotkanie wolności Poezja Jana Pawła II” w wykonaniu artystów Studia Piosenki FART.

RP;PD

Święto Konstytucji 3 Maja – historia

225 lat temu – 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni ukoronował swoje obrady uchwaleniem jednego z najbardziej doniosłych aktów w historii Polski – Ustawy Rządowej, od dnia uchwalenia zwaną dziś Konstytucją 3 Maja.

Była to pierwsza pisana i nowoczesna polska konstytucja, a druga na świecie, po amerykańskiej z 1787 r. Jej celem była regulacja ustroju Rzeczypospolitej Polskiej dotychczas opartego na pełnych wad zasadach demokracji szlacheckiej i wolnej elekcji, a ostatecznie odbudowa, wzmocnienie i konsolidacja Państwa Polskiego. Wprowadziła nowy ustrój, monarchię konstytucyjną opartą o zasady zwierzchnictwa narodu i trójpodziału władz, utrzymując wprawdzie ustrój stanowy, ale wyłączając z praw wyborczych szlachtę nie posiadającą ziemi. Wzmocniono ochronę praw mieszczan, nadając im prawo nabywania dóbr i otwierając drogę do uzyskiwania szlachectwa. Konstytucja niewiele natomiast zrobiła dla chłopów, pozbawiając jedynie szlachtę prawa najwyższej zwierzchności wobec poddanych.

Istotną zmianą ustrojową było też zniesienie liberum veto oraz wolnej elekcji i zastąpienie jej dziedzicznością tronu królewskiego. Skasowano odrębność między Koroną i Litwą, wprowadzając jednolity rząd, skarb i wojsko. Uregulowano także zagadnienia wyznaniowe, deklarując wolność wyznań.

Konstytucję 3 Maja poprzedziły lata wysiłków i ogromnej pracy wykonanej przez mnóstwo ludzi skupionych wokół stronnictwa „Familii” Czartoryskich, w tym samego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Współautorami Ustawy Zasadniczej i prac nad reformą państwa byli m.in.: Marszałek Sejmu Stanisław Nałęcz Małachowski, ks. Hugo Kołłątaj, książę Kazimierz Sapieha – marszałek konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Ignacy Potocki przywódca stronnictwa patriotycznego. W sercach i umysłach tych ludzi istniał szczery zamiar i wola reformy Państwa Polskiego, a ich celem było uzyskanie dobrobytu i bezpieczeństwa. Pierwsze ważne korki w tym kierunku podjęto już w 1764 r. na sejmie konwokacyjnym, wprowadzono nowy regulamin obrad Sejmu, ograniczono prawa hetmanów i zreformowano system celny. Dalsze reformy, inicjowane przez samego króla dotoczyły wzmocnienia siły obronnej państwa, m.in. poprzez założenie w 1765 r. Szkoły Rycerskiej i powołanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 r. – pierwszej w Europie państwowej instytucji oświaty, nadzorującej wszystkie szkoły (z wyjątkiem Szkoły Rycerskiej).

Wreszcie Sejm Wielki, obradujący od 6 października 1788 do 29 maja 1792, podjął wielkie dzieło reform wojska, skarbu państwa, uchwalając dnia 18 kwietnia 1791 r. prawo o miastach. Ukoronowaniem wszystkich tych zmian ustroju państwa była Ustawa Zasadnicza uchwalona 3 maja 1791 r. na Sejmie Czteroletnim.

ba6dd1a5-61cf-4a5b-b21a-b9d2492a13e0

Wielki dorobek intelektualny i polityczny XVIII-wiecznych reform stał się fundamentem wychowania patriotycznego kolejnych pokoleń Polaków, ale po uchwaleniu Konstytucji Polacy przyjęli ją w bardzo zróżnicowany sposób. Zwolennicy reform chylącego się ku upadkowi państwa widzieli w niej ostatnią deskę ratunku. Znaleźli się też jej zdeklarowani przeciwnicy, którzy dla obalenia dzieła naprawy państwa sprzymierzyli się nawet z obcą potęgą i powołali do życia haniebną Konfederację Targowicką. Po upadku Rzeczypospolitej ujawniła się prawdziwa wartość Konstytucji, która wywarła trwały wpływ na prawo i na świadomość narodową. Była symbolem narodowego trwania i ciągłości myśli państwowej. Również dzisiaj dzieło 3 Maja – choć tak historycznie odległe – pozostaje dla nas ciągle inspirujące. Konstytucja Majowa była bowiem, jak pisał jeden z jej twórców – Hugo Kołłątaj, zwycięstwem gorliwości o dobro publiczne nad egoizmem.
Nasi przodkowie chlubili się zasadą głoszącą, że to nie król rządzi, lecz prawo. Ta zasada odróżniała nasze państwo od innych europejskich monarchii. I choć bywała ona wypaczana, zapisała się w świadomości narodu, stając się ważnym składnikiem charakteru narodowego i polskiej tożsamości.

Rocznica Konstytucji 3 Maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu 29 kwietnia 1919 r. Zlikwidowano je w czasach PRL-u, lecz przywrócono                w 1990 r. Stała się ona po rozbiorach symbolem walki o niepodległość Polski. Dla wielu pokoleń Polaków rocznica jej uchwalenia była okazją do manifestowania patriotycznych tradycji

Jakie jest znaczenie Wielkiej Konstytucji dla nas? Najważniejszym obecnie zadaniem moralnym i patriotycznym dla Polaków jest troska o stałe utrwalanie i pogłębianie postawy praworządności i wspieranie praworządności. Dziś bowiem, kiedy mamy już w miarę dojrzałą demokrację, pod płaszczem idei demokratycznych rodzą się skrajne idee, podważające godność pojedynczych osób, uznanych autorytetów moralnych i politycznych a nawet instytucji państwowych. Tymczasem Konstytucja 3 Maja nauczyła nas zabiegania o respektowanie praw wszystkich ludzi, co podkreślał Święty Jan Paweł II mówiąc na spotkaniu z pielgrzymami z Polski w Watykanie w 1983 r. Chociaż niebezpieczeństwo okazało się silniejsze, to przecież Konstytucja przetrwała jako dowód woli życia narodu i stanowienia o sobie. Wskazując zaś na jej dziedzictwo wołał do Polaków: „Niech zapanuje duch miłosierdzia, solidarności, zgody i współpracy oraz autentycznej troski o dobro naszej ojczyzny, Mam nadzieję, ze pielęgnując te wartości społeczeństwo polskie, które od wieków przynależy do Europy, znajdzie właściwe sobie miejsce w strukturach wspólnoty europejskiej, i nie tylko nie zatraci własnej tożsamości ale ubogaci swoją tradycją ten kontynent i cały świat”. On także bardzo silnie związany był z ideą Konstytucji 3 Maja, kształtując swój patriotyzm na jej tradycji. Uznając tę tradycję, Jan Paweł II cenił nie tylko fakty historyczne, ale też siłę prawa stanowionego, regulującego podstawę każdego ustroju, bytu państwowego a nawet wyznania. Sam zasłynął przecież jako  wybitny prawodawca, unifikując i kodyfikując prawo kanoniczne, wdrażając postanowienia Soboru Watykańskiego II, odnawiając i porządkując ustawodawstwa. Weselszym zaś akcentem jego myśli o Konstytucji 3 Maja były słowa wypowiedziane 11 czerwca 1999 r. w trakcie swojego spotkania z parlamentarzystami na forum Uroczystego Zgromadzenia Posłów i Senatorów przesłanie, które niejednokrotnie przerywane było długo nie milknącymi brawami. „Wiwat Król, wiwat Naród, wiwat wszystkie stany” – powiedział Jan Paweł II po kolejnych oklaskach, odwołując się bezpośrednio do wydarzeń historycznych i atmosfery panującej po uchwaleniu Wielkiej Konstytucji. Takiego go zapamiętaliśmy i kochamy.

Konstytucja 3 Maja nie była stworzona dla instytucji państwowych, króla czy obozu reformatorów, lecz dla wszystkich Polaków, bez znaczenia dla stanu i zamożności. Wyraziła się w niej myśl, że każdy człowiek ma znaczenie dla społeczeństwa i państwa, jest dla nich ważny i odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu organizmu państwowego. Dziś możemy i powinniśmy czerpać z niej idee wolności i nadrzędne wartości, jakimi są prawa człowieka i inne fundamenty ustroju naszego państwa.

PD

 =======================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

Koło w Wyszkach – spotkanie przy ognisku

Kopia Logo NPherb

1 sierpnia 2015r. członkowie Koła wWyszkach wraz z osobami towarzyszącymi spotkali się towarzysko przy ognisku, pod bezchmurnym pełnym gwiazd wyszkowskim niebem. Kilka godzin mile spędzonych przy towarzyskich pogawędkach, zabawie jeszcze bardziej pozwoliło na zintegrowanie się członków naszego Koła. Na zakończenie uczestnicy wyrazili chęć organizacji w nieodległym terminie następnego tego typu spotkania. Decyzję o terminie i formie podejmie Zarząd na najbliższym posiedzeniu.

======================================================================

Walne Zebranie Delegatów Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w Białymstoku

Logo NP

DSC_2176 W dniu 16 lipca 2015 r. w Brańsku  odbyło się Walne Zebranie Delegatów Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w Białymstoku, podczas którego między innymi udzielono na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Głównego  ChDS „Nasze Podlasie”.

Przyjęto także Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” za rok 2014. Dokonano wyboru Prezesa Zarządu Głównego  i Członków  Zarządu . Podjęto uchwałę Walnego Zebrania Członków w sprawie wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej  na nową kadencję. Treść w/ w uchwał poniżej:

   DSC_2188    DSC_2180     DSC_2190

Uchwała Nr 1/2015

DSC_2186Walnego Zebrania Delegatów Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w Białymstoku

z dnia 16 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Głównego  ChDS „Nasze Podlasie” w Białymstoku

 Na podstawie § 30 ust. 9  Statutu Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” uchwala się co następuje:

 § 1

Na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej udziela się absolutorium dla  Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w  Białymstoku.

   § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 DSC_2191    DSC_2183    DSC_2206

  Uchwała Nr 2/2015

Walnego Zebrania Delegatów Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” Białymstoku

z dnia 16 lipca 2015 r.

w sprawie wyboru Prezesa i Członków Zarządu Głównego  ChDS „Nasze Podlasie” w Białymstoku

 

Na podstawie § 32 ust.1  Statutu Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” uchwala się co następuje:

 § 1

Na Prezesa Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w  Białymstoku wybiera się:

Pana Sławomira Jerzego Snarskiego

§ 2

Na członków Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”  wybiera się:

 1. Pana Wiesława Pusza

2. Pana Wiktora Brzosko

3. Pana Leszka Magrela

4. Panią Bożenę Grotowicz

5. Pana Ryszarda Anusiewicza

6. Panią Bożenę Zwolińską

7. Panią Barbarę Steć

8. Pana Adama Mirona Łęczyckiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 3/15

Walnego Zebrania Delegatów Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w Białymstoku z dnia 16 lipca 2015 r.

                         w sprawie wyboru Członków Głównej Komisji Rewizyjnej

 Na podstawie  §  26 ust. 1,  § 37 ust. 1 i 2 Statutu Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” uchwala się co następuje:

 § 1

Na Członków Głównej Komisji Rewizyjnej Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w Białymstoku wybiera się:

1. Pana  Marka Lebensztejna

2. Panią  Raisę Rajecką 

3. Pana  Piotra Daniło

§ 2


DSC_2197
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Inne ważniejsze postanowienia z obrad przedstawimy w najbliższym czasie.

Opracował:

Ryszard Anusiewicz

 

 

========================================================================

23 czerwca 2015r. Walne zebranie Koła w Wyszkach

Logo NP

herb

23 czerwca Odbyło się w Wyszkach Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła w Wyszkach.

W zebrani uczestniczyło 22 osóby.

Komisja skrutacyjna stwierdziła, ze zebranie jest prawomocne.

Zebranie otworzył, powitał zebranych i przedstawił proponowany przez Zarząd Koła porządek obrad,  Przewodniczący Koła Ryszard Perkowski,

Porządek zebrania:

 1. Przyjęcie porządku zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i podjęcie uchwały
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Koła Wyszki
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi
 6. Wybór Przewodniczącego i Zarządu koła oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zarządu
 7. Wybór delegatów na Walne Zebranie Oddziału Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia Nasze Podlasie w Bielsku Podlaskim.
 8. Wybór delegatów na Walne Zebranie Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia Nasze Podlasie w Białymstoku
 9.   Wolne wnioski.

Przewodniczącym zebrania został wybrany Andrzej Niewiński.  Protokolantem Marta Kamińska -Bębenek

Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Wybrano nowy Zarząd Koła

W wyniku głosowania zostali wybrani:

na Przewodniczącego Zarządu – Ryszard Perkowski

na Członków Zarządu:

 1. Edward Zenon Konopka
 2. Marta Kamińska -Bębenek
 3. Agnieszka Łuczaj
 4. Sławomir Marczuk
 5. Ewa Pietraszko
 6. Piotr Idzkowski

Wybrano

Delegatów na  Walne Zebranie Oddziału Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w Bielsku Podlaskim,

oraz

Delegatów na  Walne Zebranie Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w Białymstoku.

 1. Ryszard Perkowski
 2. Edward Zenon Konopka
 3. Marta Kamińska -Bębenek
 4. Agnieszka Łuczaj
 5. Sławomir Marczuk
 6. Ewa Pietraszko
 7. Piotr Idzkowski
 8. Janusz Tadrzak

Zebranie zakończyła dyskusja nad działalnością Koła w nowej rzeczywistości, oraz jego rozbudową. Ustalony również został termin spotkania towarzyskiego członków przy ognisku.

==================================================================

 

 

Posiedzenie Zarządu Koła w Wyszkach

 

herb

Logo NP

22.maja 2015r. w Wyszkach odbyło się posiedzenie Zarządu Koła w Wyszkach.

Było to pierwsze posiedzenie Zarządu w tym roku.

Omówiono następujące sprawy:

1. Sytuacja Koła po jesiennych wyborach samorządowych

2. Aktualizacja członków Koła (płacone składki, uczestnictwo w funkcjonowaniu Koła)

3. Przygotowanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Koła.

4. Sprawy różne

=================================================================