WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA W WYSZKACH

Kopia Logo NPherb
WALNE   ZEBRANIE   SPRAWOZDAWCZE

                    ChDS „Nasze Podlasie” Koło w Wyszkach

        Walne Zebranie odbyło się w dniu 23.02.2017 r. w Wyszkach

SONY DSC

Porządek zebrania:

 1. Powitanie, otwarcie zebrania, przedstawienie zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad
 2. Przyjęcie porządku zebrania
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Koła Wyszki
 5. Zasięgnięcie opinii Walnego Zebrania czy Zarząd ma skreślić z listy członków Stowarzyszenia osoby, które od 2014 roku nie opłacają składek i nie uczestniczą w życiu stowarzyszenia (§23 pkt.4 Statutu).
 6. Wystąpienia Prezesa Zarządu Głównego Sławomira Snarskiego, oraz zaproszonych gości
 7. Dyskusja
 8. Wolne wnioski.

W Walnym zebraniu uczestniczyło 22 członków Koła, oraz czworo Radnych Gminy Wyszki.

W zebraniu wzięli udział Prezes Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie”, Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski,

oraz Wiceprezes Zarządu Głównego, Dyrektor Szpitala w Bielsku Podlaskim Bożena Grotowicz.

Więcej na stronie Koła Wyszki.

R.P.

KOŁO GMINNE W WYSZKACH

      Kopia Logo NP  POSIEDZENIE  ZARZĄDU                               herb

Koła Gminnego  ChDS „Nasze Podlasie” w Wyszkach 

W dniu 8.12.2016r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła w Wyszkach.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

                                                                       1. Ryszard Perkowski – przewodniczący

                                                                       2.  Agnieszka Łuczaj

                                                                       3. Marta Kamińska -Bębenek

                                                                       4.  Ewa Pietraszko

                                                                       5.  Piotr Idźkowski

                                                                       6. Sławomir Marczuk

Porządek obrad:

 1. Aktualizacja liczby członków koła – podjęcie decyzji o osobach, które należy skreślić z listy członków.
 2. Zbieranie składek członkowskich.
 3. Sytuacja polityczna i gospodarcza w gminie.
 4. Zadania Stowarzyszenia na najbliższe dwa lata.
 5. Termin Walnego zebrania członków Koła w Wyszkach „Naszego Podlasia”.
 6. Dyskusja

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada w Bielsku Podlaskim

Kopia Logo NP131px-POL_powiat_bielski_(podlaski)_COA_new.svg

POWIATOWE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI                

W piątek 11 listopada 2016 r. w Bielsku Podlaskim odbyły się powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości.

W pierwszej części programu o godz. 8 odbyło się nabożeństwo za ojczyznę w cerkwi św. Archanioła Michała. Następnie o godz. 10 przy kościele pw. Matki Bożej z Góry Karmel wciągnięto flagę na maszt oraz złożono wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa K. Piłsudskiego. Następnie zgromadzeni weszli do świątyni, gdzie została odprawiona msza św. w intencji ojczyzny.

Druga część uroczystości odbyła się przy pomniku Niepodległości Polski, gdzie przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykonującej hymn państwowy, wciągnięto flagę na maszt.

Do zebranych mieszkańców powiatu przemówienie wygłosił gospodarz uroczystości Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski.

img_6586-sb

img_6589-sb

Okolicznościowe przemówienie Starosty Bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego.

img_6623-sb

Delegacja ChDS „Nasze Podlasie” złożyła kwiaty przy pomniku Niepodległości Polski

img_6624-sbimg_6625-sb

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW ChDS „Nasze Podlasie”

Logo NP

 

9 czerwca 2016r. o godz. 17.00 w Brańsku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”

 

DSC_4178

W Walnym Zebraniu wzięło udział 60 delegatów i sympatyków Stowarzyszenia, którzy dyskutowali o jego bieżących problemach i wyzwaniami czekającymi w przyszłości.

DSC_4196

Zebranie rozpoczęło przedstawieniem sprawozdania z działalności finansowej Stowarzyszenia, przedstawione przez Skarbnika Barbarę Steć.

DSC_4184DSC_4201

         Podsumował je Prezes Zarządu Głównego Sławomir Snarski, informując o roli składek członkowskich, jako jedynego źródła finansowania i ich przeznaczeniu. Podkreślił możliwość wspierania skromnymi funduszami inicjatyw lokalnych społeczności, takich chociażby jak w ostatnim czasie zakup roweru jako nagrody w konkursie-loterii dla uczestników festynu zorganizowanego po uroczystości poświęcenia tabernakulum w Hryniewiczach Małych.

            Następnie Prezes Snarski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego na tle działalności całego Stowarzyszenia informując, iż obecnie w dwóch oddziałach powiatowych, białostockim i bielskim, działa łącznie ok. 350 członków. Cele organizacji, związane głównie z działalnością lokalnych samorządów i szerzej, aktywizacją lokalnych społeczności i ich zaangażowania w działalność publiczną, realizowane są przez szerokie grono osób zajmujących kierownicze stanowiska w strukturach administracji samorządowej
i innych instytucjach publicznych. Nasze struktury służą mieszkańcom powiatów i gmin informacją na temat bieżących wydarzeń i pomocą w załatwianiu ich spraw, zaspokajaniu ich potrzeb i załatwianiu problemów.

DSC_4193DSC_4181

Kolejnym punktem wystąpienia Prezesa było podsumowanie działalności Zarządu Głównego w roku 2015.

Poinformował on o działaniach takich jak:

 • dokonanie oceny przebiegu i wyników wyborów samorządowych z listopada 2014 r.,
 • omówienie spraw związanych z wyborami prezydenckimi i przygotowaniami do wyborów parlamentarnych w 2015 r. oraz ewentualnego udziału w nich członków Stowarzyszenia,
 • przygotowania i przeprowadzenia sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Delegatów w lipcu 2015 r.

Ważnym aspektem działalności Zarządu Głównego są przyjęte i realizowane w roku przeszłym i bieżącym priorytety:

 • zwiększenie liczby członków Stowarzyszenia,
 • usprawnienie działalności medialnej, m.in. poprzez prowadzoną stronę internetową,
 • dokonanie podziału zadań między poszczególnych członków Zarządu Głównego,
 • popularyzację działalności Stowarzyszenia wśród społeczności lokalnych na terenie gmin i powiatów, w których posiada ono swoje struktury, jak też poza nimi oraz zwiększenie jego roli w życiu publicznym, zwłaszcza na forum samorządowym.

Prezes Snarski wyjaśnił, iż Zarząd Główny obecnej kadencji realizuje przyjęte kierunki działania, korzystając z istniejących własnych struktur terenowych, struktur samorządu terytorialnego, w których funkcjonują liczni członkowie Stowarzyszenia oraz wielu osób życzliwych, pozostających poza jego strukturami, ale deklarujących się jako jego sympatycy.

DSC_4199DSC_4197

Walne Zebranie Delegatów Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” zakończyło się wspólną kolacją, podczas której jej uczestnicy nadal zabierali głos, dyskutując o problemach działalności naszej organizacji.

 PD & RP

 

 

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU KOŁA W WYSZKACH

Logo NPherb

                   24 maja 2016r.  Posiedzenie Zarządu Koła w Wyszkach ChDS „Nasze Podlasie”

DSC_0259

 

W Posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Koła:

 1. Ryszard Perkowski
 2. Ewa Pietraszko
 3. Piotr Idźkowski
 4. Sławomir Marczuk
 5. Zenon Konopka
 6. Marta Kamińska Bębenek
 7. Iwona Falkowska

Oraz Prezes Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału ChDS „Nasze Podlasie” w Bielsku Podlaskim Sławomir Snarski

Porządek obrad:

 1. Aktualizacja liczby członków koła
 2. Zbieranie składek członkowskich
 3. Rola stowarzyszenia w powiecie i województwie. Dotychczasowe osiągnięcia i cele na przyszłość.
 4. Dyskusja

Więcej na stronie Koła w Wyszkach

R.P.

27 Maja DZIEŃ SAMORZĄDOWCA

Kopia Logo NP                  Dzień Samorządowca131px-POL_powiat_bielski_(podlaski)_COA_new.svg

Dzień 27 maja uchwalony został przez Sejm RP w 2000 roku DNIEM SAMORZĄDOWCA.

Ta historyczna data wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym i jednocześnie pierwszymi wyborami do samorządu terytorialnego. Od 2007 roku polscy samorządowcy mają także swoją oficjalną patronkę, którą została św. Kinga.

========================================================================

Z okazji Dnia Samorządowca wszystkim osobom, które współtworzyły i współtworzą samorząd,  które pracowały i pracują na rzecz lokalnych społeczności, burmistrzom, wójtom, radnym, sołtysom, radom sołeckim oraz wszystkim pracownikom samorządowym składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym oraz satysfakcji  z pracy zawodowej.

                         Prezes Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” Sławomir Jerzy Snarski

                                                               wraz członkami Zarządu

========================================================================

O samorządach w pigułce

Samorząd terytorialny

Artykuł 163 Konstytucji RP stanowi, że „Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”.

Od 27 maja 1990 do 31 grudnia 1998 r. samorząd terytorialny istniał tylko na szczeblu gminy.

Samorząd terytorialny w obecnej formie rozwija się od roku 1990. Wtedy to zrezygnowano z systemu rad a w to miejsce wprowadzono samorząd gminny oraz wojewódzki. Od 1 stycznia 1999 roku obowiązuje natomiast trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego. Obecnie, zatem mamy samorząd gminny, powiatowy oraz wojewódzki.

Gmina

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Jej istnienie reguluje Konstytucja RP

z 1997r. Stanowi ona mianowicie: Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina.

Gmina – „samorząd pierwszego kontaktu”, odpowiedzialny za zapewnienie podstawowych usług publicznych.

Gmina wykonuje wszystkie zadania niezastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadania własne gminy obejmują miedzy innymi następujące obszary:

 • Usługi komunalne
 • Edukacja
 • Ochrona zdrowia
 • Pomoc społeczna
 • Planowanie przestrzenne i ochrona środowiska
 • Kultura
 • Rozwój gospodarczy
 • Bezpieczeństwo
 • Aktywność obywatelska

W skład gminy wchodzą wszyscy mieszkańcy.

Gmina ma osobowość prawną.

Wykonuje zadania własne (określone ustawą o samorządzie gminnym) oraz zlecone.

Organami gminy są rada gminy oraz wójt/burmistrz/prezydent.

Rada gminy jest organem prawodawczym i kontrolnym. Wybierana jest w wyborach bezpośrednich. Rada obraduje na sesjach. Podejmuje na nich uchwały, które są prawem obowiązującym na danym obszarze. Rada kontroluje również organ wykonawczy, którym jest wójt/burmistrz/prezydent. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Organem wykonawczym gminy jest, wójt, burmistrz lub prezydent.

Wszystko zależy od wielkości i rodzaju gminy. Bez względu jednak na nazwę organ ten posiada jednakowe kompetencje. Organ ten odpowiada za prowadzenie polityki finansowej i realizację budżetu gminy. Ze swojej pracy wójt jest rozliczany przez radę gminy. Formą tego jest udzielanie lub nieudzielanie absolutorium.

Jednostki pomocnicze

Sołectwa – sołtys, zebranie wiejskie, (jest ponad 40 tys.)

Osiedla – zebranie mieszkańców/rada osiedla, zarząd osiedla)

Dzielnice – rada dzielnicy, zarząd dzielnicy

Zakres zdań jednostek określa rada gminy. Jednostki pomocnicze mogą prowadzić gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

Na terenie polski znajduje się 2.478 gmin ( 1 stycznia 2015).

W tym: – gminy wiejskie  – 1.563

– gminy miejsko-wiejskie – 611

– gminy miejskie – 304

Gmina miejsko-wiejska – gmina, w której skład wchodzi miasto oraz obszar pozamiejski (kilka lub kilkanaście wsi)

Powiat

Samorząd powiatowy istnieje w Polsce od 1 stycznia 1999 r. Wtedy weszła w życie jedna z czterech wielkich reform rządu Jerzego Buzka. Obecnie ustrój samorządu powiatowego reguluje ustawa z 5 czerwca 1998 r. Samorząd powiatowy nie jest uregulowany w Konstytucji.

Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

 • infrastruktury technicznej
 • infrastruktury społecznej
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • ładu przestrzennego i ekologicznego

Organami samorządu powiatowego jest rada powiatu oraz zarząd powiatu.

Rada, podobnie jak rada gminy, jest organem prawodawczym i kontrolnym.

Wybierana jest w wyborach bezpośrednich obraduje na sesjach. Jej organizacja w znacznej mierze przypomina organizację rady gminy.

Organem wykonawczym w powiecie jest zarząd powiatu.

Składa się on z 3 do 5 osób. Wybiera go rada. Na czele zarządu stoi starosta. Zarząd wykonuje chwały rady powiatu, a także wykonuje budżet i prowadzi politykę finansową. Za wykonanie budżetu staroście oraz reszcie zarządu udzielane jest absolutorium.

W Polsce jest – 379 powiatów

w tym: 314 powiatów ziemskich i 65 powiatów grodzkich (miasta na prawach powiatu).

Województwo

Samorząd wojewódzki to najwyższy szczebel samorządu lokalnego w Polsce. Obejmuje on mieszkańców danego województwa. Ustrój województwa reguluje ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

Województwo ? planuje rozwój regionalny i rozdziela środki finansowe na ten cel [obecnie głównie z funduszy UE]

Organem prawodawczym w województwie jest sejmik wojewódzki.

Wybierany jest on również w drodze wyborów bezpośrednich i podobnie jak rada gminy i rada powiatu obraduje na sesjach, wybiera komisję rewizyjną.

Organem wykonawczym jest natomiast zarząd województwa.

Zarząd wybierany jest przez sejmik. Najpierw sejmik wybiera marszałka województwa a następnie na jego wniosek pozostałych członków zarządu. W skład zarządu wchodzi 5 osób.

Aktualnie w Polsce jest 16 województw.

RP

============================================================================

PRZYGOTOWANIE DO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW ChDS „Nasze Podlasie”

Logo NPDnia 19.05.2016r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Bielskiego

ChDS „Nasze Podlasie”

 

Posiedzenie Zarządu Oddziału Bielskiego CHDS Nasze Podlasie

W tym samym dniu odbyło się również posiedzenie Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie”

Posiedzenie Zarządu Głównego CHDS Nasze Podlasie

 

Przygotowania do Walnego Zebrania Delegatów ChDS „Nasze Podlasie”

Zarząd Oddziału Bielskiego ChDS „Nasze Podlasie” oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia w dniu 19 maja br. zajęły się przygotowaniami do Walnego Zebrania Delegatów. W obradach zarządów uczestniczyli również członkowie komisji rewizyjnych: głównej i oddziałowej. 30 maja w tej samej sprawie odbędzie się spotkanie członków Powiatowego Oddziału Białostockiego. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, zwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów), zwoływane jest raz w roku.

Podobnie jak w roku ubiegłym, ze względu na dużą ilość członków oba zarządy zdecydowały o udziale w Walnym Zebraniu delegatów reprezentujących poszczególne koła gminne i miejskie. Z tego względu istotną kwestią była weryfikacja listy członków ChDS  „Nasze Podlasie”, której dokonano na podstawie wpłaconych za rok ubiegły składek członkowskich. Prezesi oddziałów i przewodniczący kół zostali również zobowiązani do rozpoczęcia zbierania składek za rok bieżący. Składki te stanowią jedyne jak dotąd źródło finansowania działalności Stowarzyszenia. Ponadto Zarząd Oddziału Bielskiego zdecydował o zebraniu dodatkowych środków wpłacanych dobrowolnie, z przeznaczeniem na pomoc dla jednego z członków organizacji, który stracił swój majątek w pożarze domu.

W ramach przygotowań do Walnego Zebrania Delegatów, prezesi poszczególnych kół z terenu powiatu bielskiego przedstawiali prezesowi Zarządu Oddziału, a jednocześnie prezesowi Zarządu Głównego Sławomirowi Snarskiemu, sprawozdania z działalności kół. Podobnie podczas obrad Zarządu Głównego wysłuchano relacji z działalności Oddziału Białostockiego Stowarzyszenia.

Zarząd Główny CHDS ?Nasze Podlasie? wstępnie określił datę i miejsce Walnego Zebrania Delegatów na dzień 9 czerwca br. w Brańsku. Ostateczny termin Zarząd Główny ustali po dokonaniu szczegółowych czynności przygotowawczych, informując o nim wszystkich członków Stowarzyszenia.

RP;PD

==============================================================================

3 Maja Narodowe Święto Konstytucji w Bielsku Podlaskim

131px-POL_powiat_bielski_ (podlaski) _COA_new.svgLogo NP3-MajaŚwięto Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim

W Bielsku Podlaskim podobnie jak w wielu miejscach w Polsce również odbyły się obchody święta Konstytucji 3 Maja. Zgromadziły one wielu mieszkańców miasta Bielska Podlaskiego i Powiatu Bielskiego oraz przedstawicieli parlamentu, samorządów lokalnych, służb mundurowych, instytucji i przedsiębiorstw, a także organizacji pozarządowych, kombatantów i harcerzy.

Organizatorem uroczystości był Powiatowy Zespół do Spraw Obchodów Świąt i Rocznic Patriotycznych. Obchody rozpoczęły się nabożeństwem za ojczyznę w cerkwi św. Archanioła Michała, a następnie w Bazylice pw. Narodzenia NMP i Św. Mikołaja została odprawiona msza święta w intencji ojczyzny, koncelebrowana przez ks. prałata Kazimierza Siekierko ? dziekana bielskiego oraz ks. prałata płk. Henryka Polaka i ks. kanonika Dariusza Kujawę. Po zakończeniu mszy świętej jej uczestnicy zgromadzili się przed pomnikiem św. Jana Pawła II, gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Świecka część programu odbyła się przy pomniku Niepodległości Polski, gdzie przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykonującej hymn państwowy, wciągnięto flagę na maszt.

        IMG_6051      IMG_6062

 Do zebranych mieszkańców powiatu przemówienie wygłosił gospodarz uroczystości Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski.

IMG_6080

Pan starosta w swoim wystąpieniu nawiązując do homilii wygłoszonej przez ks. dziekana Kazimierza Siekierko podkreślił szczególną rolę Konstytucji 3 Maja, a także współcześnie obowiązującej konstytucji dla losów Ojczyzny i Narodu Polskiego. Porównał  konstytucję do Dekalogu. Podkreślił, iż tylko wtedy jej zapisy są żywe i wpływają na życie publiczne, gdy podobnie jak przykazania Dekalogu są powszechnie stosowane i przestrzegane. Tym samym nawiązał do sytuacji panującej w naszym kraju, w którym toczy się obecnie dyskusja na temat obowiązującej konstytucji i jej przestrzegania.

Następnie głos zabrał Senator Rzeczpospolitej Tadeusz Romańczuk.

IMG_6085

Po wystąpieniach starosty i senatora montaż słowno-muzyczny przedstawili uczniowie Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, którym towarzyszyła kapela zespołu pieśni i tańca Podlaskie Kukułki.

IMG_6096

Na zakończenie tej części uroczystości starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, wicestarosta Piotr Bożko, przewodniczący rady powiatu Adam Łęczycki złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem Niepodległości Polski, oddając hołd twórcom konstytucji i wszystkim pokoleniom Polaków, które kontynuowały jej tradycje i dziedzictwo.

IMG_6122

Następnie kwiaty złożyły delegacje z różnych instytucji, przedsiębiorstw i organizacji.

Wiązankę złożyła również wieloosobowa delegacja Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”.

IMG_6204

IMG_6205

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim zakończył koncert w bielskiej Bazylice zatytułowany

„Na spotkanie wolności Poezja Jana Pawła II” w wykonaniu artystów Studia Piosenki FART.

RP;PD

Święto Konstytucji 3 Maja – historia

225 lat temu – 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni ukoronował swoje obrady uchwaleniem jednego z najbardziej doniosłych aktów w historii Polski – Ustawy Rządowej, od dnia uchwalenia zwaną dziś Konstytucją 3 Maja.

Była to pierwsza pisana i nowoczesna polska konstytucja, a druga na świecie, po amerykańskiej z 1787 r. Jej celem była regulacja ustroju Rzeczypospolitej Polskiej dotychczas opartego na pełnych wad zasadach demokracji szlacheckiej i wolnej elekcji, a ostatecznie odbudowa, wzmocnienie i konsolidacja Państwa Polskiego. Wprowadziła nowy ustrój, monarchię konstytucyjną opartą o zasady zwierzchnictwa narodu i trójpodziału władz, utrzymując wprawdzie ustrój stanowy, ale wyłączając z praw wyborczych szlachtę nie posiadającą ziemi. Wzmocniono ochronę praw mieszczan, nadając im prawo nabywania dóbr i otwierając drogę do uzyskiwania szlachectwa. Konstytucja niewiele natomiast zrobiła dla chłopów, pozbawiając jedynie szlachtę prawa najwyższej zwierzchności wobec poddanych.

Istotną zmianą ustrojową było też zniesienie liberum veto oraz wolnej elekcji i zastąpienie jej dziedzicznością tronu królewskiego. Skasowano odrębność między Koroną i Litwą, wprowadzając jednolity rząd, skarb i wojsko. Uregulowano także zagadnienia wyznaniowe, deklarując wolność wyznań.

Konstytucję 3 Maja poprzedziły lata wysiłków i ogromnej pracy wykonanej przez mnóstwo ludzi skupionych wokół stronnictwa „Familii” Czartoryskich, w tym samego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Współautorami Ustawy Zasadniczej i prac nad reformą państwa byli m.in.: Marszałek Sejmu Stanisław Nałęcz Małachowski, ks. Hugo Kołłątaj, książę Kazimierz Sapieha – marszałek konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Ignacy Potocki przywódca stronnictwa patriotycznego. W sercach i umysłach tych ludzi istniał szczery zamiar i wola reformy Państwa Polskiego, a ich celem było uzyskanie dobrobytu i bezpieczeństwa. Pierwsze ważne korki w tym kierunku podjęto już w 1764 r. na sejmie konwokacyjnym, wprowadzono nowy regulamin obrad Sejmu, ograniczono prawa hetmanów i zreformowano system celny. Dalsze reformy, inicjowane przez samego króla dotoczyły wzmocnienia siły obronnej państwa, m.in. poprzez założenie w 1765 r. Szkoły Rycerskiej i powołanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 r. – pierwszej w Europie państwowej instytucji oświaty, nadzorującej wszystkie szkoły (z wyjątkiem Szkoły Rycerskiej).

Wreszcie Sejm Wielki, obradujący od 6 października 1788 do 29 maja 1792, podjął wielkie dzieło reform wojska, skarbu państwa, uchwalając dnia 18 kwietnia 1791 r. prawo o miastach. Ukoronowaniem wszystkich tych zmian ustroju państwa była Ustawa Zasadnicza uchwalona 3 maja 1791 r. na Sejmie Czteroletnim.

ba6dd1a5-61cf-4a5b-b21a-b9d2492a13e0

Wielki dorobek intelektualny i polityczny XVIII-wiecznych reform stał się fundamentem wychowania patriotycznego kolejnych pokoleń Polaków, ale po uchwaleniu Konstytucji Polacy przyjęli ją w bardzo zróżnicowany sposób. Zwolennicy reform chylącego się ku upadkowi państwa widzieli w niej ostatnią deskę ratunku. Znaleźli się też jej zdeklarowani przeciwnicy, którzy dla obalenia dzieła naprawy państwa sprzymierzyli się nawet z obcą potęgą i powołali do życia haniebną Konfederację Targowicką. Po upadku Rzeczypospolitej ujawniła się prawdziwa wartość Konstytucji, która wywarła trwały wpływ na prawo i na świadomość narodową. Była symbolem narodowego trwania i ciągłości myśli państwowej. Również dzisiaj dzieło 3 Maja – choć tak historycznie odległe – pozostaje dla nas ciągle inspirujące. Konstytucja Majowa była bowiem, jak pisał jeden z jej twórców – Hugo Kołłątaj, zwycięstwem gorliwości o dobro publiczne nad egoizmem.
Nasi przodkowie chlubili się zasadą głoszącą, że to nie król rządzi, lecz prawo. Ta zasada odróżniała nasze państwo od innych europejskich monarchii. I choć bywała ona wypaczana, zapisała się w świadomości narodu, stając się ważnym składnikiem charakteru narodowego i polskiej tożsamości.

Rocznica Konstytucji 3 Maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu 29 kwietnia 1919 r. Zlikwidowano je w czasach PRL-u, lecz przywrócono                w 1990 r. Stała się ona po rozbiorach symbolem walki o niepodległość Polski. Dla wielu pokoleń Polaków rocznica jej uchwalenia była okazją do manifestowania patriotycznych tradycji

Jakie jest znaczenie Wielkiej Konstytucji dla nas? Najważniejszym obecnie zadaniem moralnym i patriotycznym dla Polaków jest troska o stałe utrwalanie i pogłębianie postawy praworządności i wspieranie praworządności. Dziś bowiem, kiedy mamy już w miarę dojrzałą demokrację, pod płaszczem idei demokratycznych rodzą się skrajne idee, podważające godność pojedynczych osób, uznanych autorytetów moralnych i politycznych a nawet instytucji państwowych. Tymczasem Konstytucja 3 Maja nauczyła nas zabiegania o respektowanie praw wszystkich ludzi, co podkreślał Święty Jan Paweł II mówiąc na spotkaniu z pielgrzymami z Polski w Watykanie w 1983 r. Chociaż niebezpieczeństwo okazało się silniejsze, to przecież Konstytucja przetrwała jako dowód woli życia narodu i stanowienia o sobie. Wskazując zaś na jej dziedzictwo wołał do Polaków: „Niech zapanuje duch miłosierdzia, solidarności, zgody i współpracy oraz autentycznej troski o dobro naszej ojczyzny, Mam nadzieję, ze pielęgnując te wartości społeczeństwo polskie, które od wieków przynależy do Europy, znajdzie właściwe sobie miejsce w strukturach wspólnoty europejskiej, i nie tylko nie zatraci własnej tożsamości ale ubogaci swoją tradycją ten kontynent i cały świat”. On także bardzo silnie związany był z ideą Konstytucji 3 Maja, kształtując swój patriotyzm na jej tradycji. Uznając tę tradycję, Jan Paweł II cenił nie tylko fakty historyczne, ale też siłę prawa stanowionego, regulującego podstawę każdego ustroju, bytu państwowego a nawet wyznania. Sam zasłynął przecież jako  wybitny prawodawca, unifikując i kodyfikując prawo kanoniczne, wdrażając postanowienia Soboru Watykańskiego II, odnawiając i porządkując ustawodawstwa. Weselszym zaś akcentem jego myśli o Konstytucji 3 Maja były słowa wypowiedziane 11 czerwca 1999 r. w trakcie swojego spotkania z parlamentarzystami na forum Uroczystego Zgromadzenia Posłów i Senatorów przesłanie, które niejednokrotnie przerywane było długo nie milknącymi brawami. „Wiwat Król, wiwat Naród, wiwat wszystkie stany” – powiedział Jan Paweł II po kolejnych oklaskach, odwołując się bezpośrednio do wydarzeń historycznych i atmosfery panującej po uchwaleniu Wielkiej Konstytucji. Takiego go zapamiętaliśmy i kochamy.

Konstytucja 3 Maja nie była stworzona dla instytucji państwowych, króla czy obozu reformatorów, lecz dla wszystkich Polaków, bez znaczenia dla stanu i zamożności. Wyraziła się w niej myśl, że każdy człowiek ma znaczenie dla społeczeństwa i państwa, jest dla nich ważny i odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu organizmu państwowego. Dziś możemy i powinniśmy czerpać z niej idee wolności i nadrzędne wartości, jakimi są prawa człowieka i inne fundamenty ustroju naszego państwa.

PD

 =======================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

Koło w Wyszkach – spotkanie przy ognisku

Kopia Logo NPherb

1 sierpnia 2015r. członkowie Koła wWyszkach wraz z osobami towarzyszącymi spotkali się towarzysko przy ognisku, pod bezchmurnym pełnym gwiazd wyszkowskim niebem. Kilka godzin mile spędzonych przy towarzyskich pogawędkach, zabawie jeszcze bardziej pozwoliło na zintegrowanie się członków naszego Koła. Na zakończenie uczestnicy wyrazili chęć organizacji w nieodległym terminie następnego tego typu spotkania. Decyzję o terminie i formie podejmie Zarząd na najbliższym posiedzeniu.

======================================================================