WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU BIELSKIEGO

  Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Bielskiego

CHDS „Nasze Podlasie”

25 czerwca br. w Brańsku spotkało się kilkudziesięciu delegatów stowarzyszenia, reprezentujących w sumie ponad 300 jego członków.

Sprawozdanie z pracy zarządu głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia Nasze Podlasie, absolutorium dla zarządu, przygotowanie do wyborów samorządowych, to tematy, które stały się przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Prezes Sławomir Jerzy Snarski złożył

Sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału Bielskiego ChDS „Nasze Podlasie”

W trakcie obrad przyjęli oni sprawozdanie z prac zarządu głównego za miniony rok, sprawozdanie głównej komisji rewizyjnej oraz podjęli uchwałę o udzieleniu zarządowi absolutorium.

W kolejnej części spotkania dyskutowano na temat zbliżających się wyborów samorządowych. Prezes zarządu Sławomir Jerzy Snarski apelował o aktywność i zaangażowanie w wyborach podkreślając, iż tak wielu członków stowarzyszenia przewyższa liczbę członków większości partii politycznych. Stanowi to w wyborach bardzo liczącą się siłę, realizującą potrzeby i oczekiwania mieszkańców, czego nie mogą zapewnić partie.

 

Spotkanie zakończyło się wspólną kolacją, przy której nadal dyskutowano o sprawach stowarzyszenia.

 

PD

NARODOWE ŚWIĘTO 3 MAJA

Członkowie CHDS „Nasze Podlasie” jak zawsze uczestniczyli w powiatowych obchodach Narodowego Święta 3 Maja w 227. rocznicę uchwalenia Wielkiej Ustawy Zasadniczej. Nasze Stowarzyszenie wystawiło delegację, która złożyła wiązanki pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II po zakończeniu mszy św. bielskiej bazylice

 

Przemówienie okolicznościowe Starosty Bielskiego

Sławomira Jerzego Snarskiego

Prezesa Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”

 

 

 

 

oraz pod pomnikiem Niepodległości Polski podczas głównej uroczystości.

Ponadto wielu członków Naszego Podlasia uczestniczyło w obchodach święta występując zarówno w delegacjach swoich zakładów pracy, jak też prywatnie.

Konstytucja 3 Maja była nowym początkiem w historii państwa i narodu polskiego. Uświadomiła, jakie powinno być nowożytne państwo polskie, a ta świadomość towarzyszyła wszystkim, którzy w ciągu epoki rozbiorowej walczyli o niepodległą Rzeczpospolitą, ponosili dla niej wielorakie ofiary, nie szczędząc także i życia. Dla niej wreszcie pracowali na przestrzeni kilku pokoleń, zarówno na ziemi ojczystej zagarniętej przez potrójną przemoc, jak też i poza jej granicami.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja poprzedzone zostało działaniami rzeszy ludzi związanych ze stronnictwem ?Familii? Czartoryskich, z których jednym z najznakomitszych okazał się być sam król Stanisław August Poniatowski. Już w 1764 r. na sejmie konwokacyjnym przeprowadzono pierwsze reformy, m.in. nowy regulamin obrad Sejmu, ograniczono prawa hetmanów i zreformowano system celny. Dalsze reformy inicjował już sam król, zakładając w 1765 r. Szkołę Rycerską, a w 1773 r. Komisję Edukacji Narodowej – pierwszą w Europie państwową instytucję oświaty, której podlegały wszystkie szkoły, oprócz Szkoły Rycerskiej.

Ostatecznie Sejm Wielki podjął wielkie dzieło reform w dziedzinach: wojska, skarbu państwa i 18 kwietnia 1791 r. uchwalając prawo o miastach. Ukoronowaniem wszystkich zmian ustroju państwa była Ustawa Zasadnicza uchwalona 3 maja 1791 r. przez stronnictwo patriotyczne.

PD/RP/ Foto S.Bendella

 

11 listopada 2017 r. Narodowe Święto Niepodległości w Bielsku Podlaskim

Jedenastego listopada w Bielsku Podlaskim odbyły się powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęto nabożeństwem za Ojczyznę w cerkwi św. Archanioła Michała, odprawionym w koncelebrze pod przewodnictwem dziekana bielskiego ks. Mitrata Leoncjusza Tofiluka.

Następnie pod ścianą klasztoru po karmelickiego złożono wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa K. Piłsudskiego, jednego z najważniejszych twórców naszej niepodległości.

Delegacja władz Powiatu składa wiązankę pod tablicą upamiętniającą Marszałka J.K.Piłsudskiego

W kościele Matki Bożej z Góry Karmel została odprawiona koncelebrowana msza św. w intencji Ojczyzny, której przewodził ks. kanonik Zbigniew Domirski przy obecności dziekana bielskiego ks. prałata Kazimierza Siekierko, ks. kanonika Dariusza Kujawy, ks. kanonika Bogdana Mutianko oraz ks. prałata Wojciecha Wasaka. Homilię wygłosił ks. Radosław Wiechnik, który przypomniał niezłomną postawę osób walczących o wolność i niepodległość Polski, wiernych idei, że „wolność jest nam dana i zadana”.

  Druga część uroczystości odbyła się przy pomniku Niepodległości Polski, gdzie przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykonującej hymn państwowy, dokonano podniesienia flagi państwowej na maszt.

 

 

 

 

Do zebranych mieszkańców powiatu przemówienie wygłosił gospodarz uroczystości starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski:

 „Umiłowanie ojczyzny i szacunek do drugiego człowieka, to że możemy się różnić ale i nawzajem się szanować – jest najważniejszym przesłaniem w dniu Narodowego Święta Niepodległości”.

Obok starosty swoje przemówienia wygłosili również: senator RP Tadeusz Romańczuk, poseł na sejm RP Dariusz Piontkowski oraz komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim ppłk Marek Figzał.

Występ uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim

Miejsce przy pomniku Niepodległości Polski na kilkanaście minut przejęli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

Zaprezentowali oni bogaty i piękny program artystyczny, składający się z wierszy, tekstów i pieśni, nagrodzony oklaskami przez pozostałych uczestników uroczystości. Pięknym akcentem było rozdanie przez uczniów tejże szkoły goździków w biało-czerwonych barwach, co bardzo podkreśliło patriotyczny charakter obchodzonego święta.

Kolejnym etapem tej części uroczystości było złożenie przez członków Związku Strzeleckiego „Strzelec” uroczystej przysięgi. Stanęło do niej 21 nowych członków tej organizacji społeczno – wychowawczej, w tym dniu dowodzonej przez sierż. Adama Borowskiego. Akt przysięgi odebrał por. Maciej Zajkowski.

Członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” złożyli uroczystą przysięgę

Na zakończenie uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem, oddając honory twórcom niepodległej Rzeczypospolitej i wszystkim, którzy walczyli i ginęli dla tej wielkiej i szczytnej idei.

Delegacja władz Powiatu składa wieniec przy Pomniku Niepodległości Polski.

Wiązankę kwiatów składa delegacja Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”

P.D; R.P.

 

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW CHDS „NASZE PODLASIE”

Logo NP

W dniu 27 czerwca 2017 roku (wtorek) o godz. 16.30 w”Gościńcu Brańskim”w Brańsku odbyło się Walne Zebranie Delegatów  Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Wybór Przewodniczącego obrad

 3. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Zarządu Głównego Chrześcijańsko- Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” za rok 2016.

 4. Przyjęcie Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej.

 5. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie”.

 6. Sprawy różne.

 7. Zamknięcie obrad.

Walne Zebranie otworzył oraz powitał Delegatów i wszystkich zebranych Prezes Zarządu Głównego Sławomir Jerzy Snarski.

 

 

 

 

 

Na Przewodniczącego obrad został wybrany Ryszard Anusiewicz

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Chrześcijańsko- Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” za rok 2016.złożył Prezes Sławomir Jerzy Snarski.

Następnie delegaci przyjęli sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej, oraz podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie”.

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO CHDS „NASZE PODLASIE

W dniu 26.06.2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Zatwierdzenie bilansu stowarzyszenia oraz rachunku wyników na dzień 31.12.2016r.
 4. Przyjęcie informacji dodatkowej za rok 2016
 5. Przyjęcie Uchwały Zarządu Głównego Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016.
 6. Omówienie spraw związanych z Walnym Zebraniem Delegatów
 7. Sprawy różne
 8. Zamknięcie zebraniaDSC_0060[1]DSC_0061[1]DSC_0062[1]

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA W BIELSKU PODLASKIM

W Bielsku Podlaskim podobnie jak w wielu miejscach w Polsce również odbyły się obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Zgromadziły one wielu mieszkańców miasta Bielska Podlaskiego i Powiatu Bielskiego oraz przedstawicieli samorządów lokalnych, służb mundurowych, instytucji i przedsiębiorstw, a także organizacji pozarządowych, kombatantów i harcerzy.

Organizatorem uroczystości był Powiatowy Zespół do Spraw Obchodów Świąt i Rocznic Patriotycznych. Obchody rozpoczęły się nabożeństwem za ojczyznę w cerkwi św. Archanioła Michała, a następnie w Bazylice p.w. Narodzenia NMP i Św. Mikołaja została odprawiona msza święta w intencji ojczyzny, koncelebrowana między innymi przez ks. prałata Kazimierza Siekierko dziekana bielskiego oraz ks. kanonika Dariusza Kujawę. Mszę uświetniał Chór Polskiej Pieśni Narodowej.  Po zakończeniu mszy świętej jej uczestnicy w tym liczna delegacja ChDS „Naszego Podlasia” zgromadzili się przed pomnikiem św. Jana Pawła II, gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

IMG_6936 sb             IMG_6947 sb

Wiązankę składa Starosta           Wiązankę składają przedstawiciele „Naszego Podlasia”

Świecka część programu odbyła się przy pomniku Niepodległości Polski, gdzie przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykonującej hymn państwowy, wciągnięto flagę na maszt.

IMG_6958 sb      IMG_6968 sb

Pan Starosta w swoim wystąpieniu krótko omówił historyczne znaczenie konstytucji 3 maja. Podkreślił rolę konstytucji w społeczeństwie oraz to komu ona powinna służyć.Dobra konstytucja podkreślił, jest uchwalana z myślą o całym narodzie, a nie tylko dla politycznej większości. Nawiązał tym samym do sytuacji panującej w naszym kraju gdzie od jakiegoś czasu nie są przestrzegane zapisy konstytucji nawet przez najwyższe władze państwowe, a jednocześnie zaczyna się mówić o jej zmianie.

Na zakończenie podziękował wszystkim zgromadzonym za przybycie i udział w uroczystości.

Po wystąpieniu starosty montaż słowno-muzyczny przedstawili uczniowie Zespołu Szkół w Augustowie.

IMG_6970 sb

Na zakończenie tej części uroczystości Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, oraz Przewodniczący Rady Powiatu Adam Łęczycki złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem Niepodległości Polski.

IMG_7074 sb         IMG_6980 sb

Następnie kwiaty złożyły delegacje z różnych instytucji, przedsiębiorstw i organizacji.

Wiązankę złożyła również wieloosobowa delegacja Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”

IMG_7012 sb  IMG_7013 sb

Po złożeniu kwiatów uroczystość została zakończona.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA W WYSZKACH

Kopia Logo NPherb
WALNE   ZEBRANIE   SPRAWOZDAWCZE

                    ChDS „Nasze Podlasie” Koło w Wyszkach

        Walne Zebranie odbyło się w dniu 23.02.2017 r. w Wyszkach

SONY DSC

Porządek zebrania:

 1. Powitanie, otwarcie zebrania, przedstawienie zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad
 2. Przyjęcie porządku zebrania
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Koła Wyszki
 5. Zasięgnięcie opinii Walnego Zebrania czy Zarząd ma skreślić z listy członków Stowarzyszenia osoby, które od 2014 roku nie opłacają składek i nie uczestniczą w życiu stowarzyszenia (§23 pkt.4 Statutu).
 6. Wystąpienia Prezesa Zarządu Głównego Sławomira Snarskiego, oraz zaproszonych gości
 7. Dyskusja
 8. Wolne wnioski.

W Walnym zebraniu uczestniczyło 22 członków Koła, oraz czworo Radnych Gminy Wyszki.

W zebraniu wzięli udział Prezes Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie”, Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski,

oraz Wiceprezes Zarządu Głównego, Dyrektor Szpitala w Bielsku Podlaskim Bożena Grotowicz.

Więcej na stronie Koła Wyszki.

R.P.

KOŁO GMINNE W WYSZKACH

      Kopia Logo NP  POSIEDZENIE  ZARZĄDU                               herb

Koła Gminnego  ChDS „Nasze Podlasie” w Wyszkach 

W dniu 8.12.2016r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła w Wyszkach.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

                                                                       1. Ryszard Perkowski – przewodniczący

                                                                       2.  Agnieszka Łuczaj

                                                                       3. Marta Kamińska -Bębenek

                                                                       4.  Ewa Pietraszko

                                                                       5.  Piotr Idźkowski

                                                                       6. Sławomir Marczuk

Porządek obrad:

 1. Aktualizacja liczby członków koła – podjęcie decyzji o osobach, które należy skreślić z listy członków.
 2. Zbieranie składek członkowskich.
 3. Sytuacja polityczna i gospodarcza w gminie.
 4. Zadania Stowarzyszenia na najbliższe dwa lata.
 5. Termin Walnego zebrania członków Koła w Wyszkach „Naszego Podlasia”.
 6. Dyskusja

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada w Bielsku Podlaskim

Kopia Logo NP131px-POL_powiat_bielski_(podlaski)_COA_new.svg

POWIATOWE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI                

W piątek 11 listopada 2016 r. w Bielsku Podlaskim odbyły się powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości.

W pierwszej części programu o godz. 8 odbyło się nabożeństwo za ojczyznę w cerkwi św. Archanioła Michała. Następnie o godz. 10 przy kościele pw. Matki Bożej z Góry Karmel wciągnięto flagę na maszt oraz złożono wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa K. Piłsudskiego. Następnie zgromadzeni weszli do świątyni, gdzie została odprawiona msza św. w intencji ojczyzny.

Druga część uroczystości odbyła się przy pomniku Niepodległości Polski, gdzie przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykonującej hymn państwowy, wciągnięto flagę na maszt.

Do zebranych mieszkańców powiatu przemówienie wygłosił gospodarz uroczystości Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski.

img_6586-sb

img_6589-sb

Okolicznościowe przemówienie Starosty Bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego.

img_6623-sb

Delegacja ChDS „Nasze Podlasie” złożyła kwiaty przy pomniku Niepodległości Polski

img_6624-sbimg_6625-sb