Rozliczenie finansowe

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMITETU WYBORCZEGO

Łączne sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Nasze Podlasie

================================================

Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz Komitetu Wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rejestr wpłat na rzecz KW Nasze Podlasie

================================================

Rachunek Bankowy

Art. 134 [Gromadzenie środków na rachunku bankowym]

 §5. Środki finansowe mogą być wpłacane na rzecz komitetu wyborczego jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą.

KOMITET WYBORCZY „NASZE PODLASIE”

ul.Mieszka I 14/20

15-054 Białystok

Nr. rach. 87 8063 0001 0070 0707 3346 0001

W tytule wpłaty proszę określać na czyją rzecz jest dokonywana:

Np. Na K W „Nasze Podlasie – kampania wyborcza np. Gminy Xxxxx, lub Pana Xxxxxx

===============================================

Dane do faktury

                                          Nabywca:

Komitet Wyborczy”Nasze Podlasie”

ul.Mieszka I 14/20

15-054 Białystok

NIP 9662123172

                                       Odbiorca:

    ( Dane identyfikujące środki na koncie KW) 

    Np.  Jan Xxxxxx, Gmina;   K W „Nasze Podlasie” – Gmina/Miasto Xxxxx

Art. 130 § 2. Bez pisemnej zgody pełnomocnika finansowego nie można zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz komitetu wyborczego.

(Zgodę pełnomocnika można uzyskać również e-mailem.  Pełnomocnik finansowy zezwoli na zaciągnięcie zobowiązań finansowych tylko przy zabezpieczeniu środków na ten cel na kącie KW.)

============================================================================

Uwaga bardzo ważne!!!

Wszystkie materiały wyborcze muszą zawierać oznaczenie komitetu wyborczego od którego pochodzą (Art.109 §2 Kodeksu wyborczego)

Sfinansowane przez KW”NASZE PODLASIE”

=========================================================================

Kodeks wyborczy

z dnia 5 stycznia 2011 r. tj. z dnia 19 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 754)

Art. 130 [Zasady ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania majątkowe]

§ 1. Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe komitetu wyborczego ponosi pełnomocnik finansowy.

§ 2. Bez pisemnej zgody pełnomocnika finansowego nie można zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz komitetu wyborczego.

Art. 132 [Źródła finansowania]

§ 3. Środki finansowe:

1) komitetu wyborczego organizacji,

2) komitetu wyborczego wyborców

– mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kredytów bankowych zaciąganych wyłącznie na cele związane z wyborami

Art. 134 [Gromadzenie środków na rachunku bankowym]

 §5. Środki finansowe mogą być wpłacane na rzecz komitetu wyborczego jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą.