Posiedzenie Zarządu Głównego CHDS „Nasze Podlasie”

Organizacja i promocja – to motto ostatniego posiedzenia zarządu głównego CHDS „Nasze Podlasie”. 12 października br. zarząd w nowym składzie spotkał się, by dokonać wewnętrznej organizacji i omówić bieżące sprawy stowarzyszenia. Obecnie jego skład tworzą: prezes Sławomir Jerzy Snarski, wiceprezes Krzysztof Gołaszewski, wiceprezes Adam Łęczycki, sekretarz Ryszard Perkowski, skarbnik Barbara Steć oraz członkowie: Anna Klinicka, Andrzej Gąsowski, Andrzej Roszkowski i Romuald Margański.

W programie posiedzenia zarządu znalazły się zagadnienia związane z jego strukturą. Na lipcowym Walnym Zebraniu Delegatów odwołano bowiem czterech członków na skutek złożenia przez nich rezygnacji. Zachodziła więc konieczność uzupełnienia jego składu do wymaganej liczby 9 osób. Delegaci podjęli uchwałę o dokooptowaniu do zarządu czterech nowych członków: Ryszarda Perkowskiego, Anny Klinickiej, Andrzeja Gąsowskiego oraz Andrzeja Roszkowskiego. Zarząd podjął zatem własną uchwałę, ustalającą wymieniony na wstępie skład.

Kolejną kwestią organizacyjną było stwierdzenie ustania członkostwa Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”. Zarząd podjął uchwałę w tej sprawie, przychylając się do złożonych pisemnie rezygnacji dwóch zainteresowanych osób.

Prezes zarządu Sławomir Jerzy Snarski zapowiedział również konieczność uporządkowania spraw personalnych stowarzyszenia. Na liście jego członków figuruje bowiem wiele osób, które od dawna utraciły z nim jakąkolwiek więź. Obecnie zatem nastąpi weryfikacja stanu osobowego na podstawie wpłacanych składek członkowskich.

Ponadto istotną kwestią dla CHDS „Nasze Podlasie” jest jego promocja. Podjęcie energicznych działań w tym zakresie jest niezbędne w celu stałego odmładzania kadry i przygotowywania nowych liderów społecznych, którzy podejmą działalność na forum samorządowym.

KANDYDACI Z KWW NASZE PODLASIE DO RADY POWIATU BIELSK PODLASKI – lista nr 13

Poz.

Nazwisko i imię

1

Łęczycki  Adam Miron

2

Margański  Romuald

3

Osipiuk  Mikołaj

4

Modzelewska  Katarzyna

5

Prorok  Krzysztof Kazimierz

6

Bilmin  Elżbieta

7

Tokarzewicz  Andrzej

8

Hryniewicki  Zbigniew

9

Bajena  Jerzy

10

Perzyna  Marzenna Elżbieta

11

Żarska – Wyłucka  Barbara

12

Jalinik  Mikołaj

13

Pacewicz  Katarzyna Małgorzata

14

Bierżyn  Paweł

15

Kiersnowski  Witold Józef

16

Boroń  Krystyna Maria

Skład kandydatów KWW Nasze Podlasie do Rady Miasta w Bielsku Podlaskim – lista nr 16

Nr okręgu

  Nazwisko i imię  
     

1

Świetliczny  Przemysław  

2

Łaźny  Jarosław Karol  

3

Łukaszuk  Małgorzata  Joanna  

4

Leszczyński Kazimierz Henryk  

5

Wojciech  Jaroszko  

6

Bernaśkiewicz  Halina Maria  

7

Piotrowska- Śliwińska  Monika  

8

Aleksiejuk   Leszek  

9

Siemieńczuk  Andrzej  

10

Hermaniuk  Wiesława  

11

Falkowska  Elżbieta  

12

Kowalczyk  Elżbieta Alicja  

13

Pawluczuk Alina  

14

Zwolińska Bożena Teresa  

15

Daniluk  Leszek  

16

Grotowicz  Bożena  

17

Daniło  Piotr  

18

Lewandowska  Henryka Jadwiga  

19

Zdrojkowski  Piotr  

20

Krupkowski Stanisław  

21

Leszczyński Andrzej

Posiedzenie Zarządu Głównego CHDS „Nasze Podlasie”

W dniu 9 czerwca 2014r. w Białymstoku obradował Zarząd Główny CHDS „Nasze Podlasie”. Głównymi problemami posiedzenia były przygotowania do Walnego Zebrania Członków, zbliżające się wybory samorządowe oraz działalność oddziałów powiatowych Stowarzyszenia w okresie minionych kilku miesięcy.

Prezesi oddziałów powiatowych CHDS „Nasze Podlasie” dokonali podsumowania działalności podległych im struktur w okresie ostatnich kilku miesięcy, podkreślając odmienne warunki społeczne i polityczne, w jakich funkcjonują. Przykładem tego zróżnicowania jest funkcjonowanie Stowarzyszenia w powiecie bielskim w oparciu o silne struktury gminne (koła) a w powiecie białostockim – w oparciu o pracę lokalnych liderów.

Z tego zróżnicowania wynikają też odmienne problemy i metody pracy lokalnych struktur, co daje podstawę do wymiany cennych doświadczeń i dyskusji w ramach organizacji.

Kolejnym zagadnieniem poruszonym podczas obrad były zbliżające się wybory samorządowe. Ożywioną dyskusję członków Zarządu wzbudziła kwestia udziału i reprezentacji Stowarzyszenia w wyborach do sejmiku województwa podlaskiego. Jak pokazały wybory z minionych lat, istotnym problemem dla CHDS „Nasze Podlasie” jest rywalizacja z partiami politycznymi, które zagarniają większość elektoratu, przez co organizacje społeczne i stowarzyszenia nie mogą przekroczyć 5% progu wyborczego. Zarząd wstępnie podjął zatem decyzję o możliwości startowania członków Stowarzyszenia z list innych komitetów wyborczych. Kwestią nie budzącą żadnych wątpliwości było natomiast utworzenie własnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin i rad powiatów oraz na wójtów i burmistrzów.

Opisane wyżej zdarzenia powodują konieczność przekazania informacji i ustalenie dalszych kierunków działania przez Walne Zebranie Członków CHDS „Nasze Podlasie”.

Wstępnie ustalono jego datę na dzień 30 czerwca br. a na miejsce spotkania wyznaczono miasto Brańsk. W związku z planowanym zebraniem Zarząd Główny zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok przygotowanym przez Komisję Rewizyjną oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Stowarzyszenia.

Spotkanie członków ChDS „Nasze Podlasie” w Brańsku

W dniu 1 marca odbył się bal członków ChDS „Nasze Podlasie” zorganizowany przez Koło Miejskie w Brańsku. W spotkaniu uczestniczyło ponad 75 osób, członków i sympatyków „Naszego Podlasia”. Uczestników spotkania powitał prezes koła miejskiego, burmistrz miasta Czesław Sokołowski, a także prezes Zarządu Głównego, Starosta Bielski Sławomir Snarski. Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy Stowarzyszenia oraz przygotowania do majowego Walnego Zgromadzenia.

Posiedzenie Koła Gminnego w Bielsku Podlaskim

 

W dniu 17.02.2014 roku odbyło się spotkanie członków koła Stowarzyszenia Chrześcijańsko Demokratycznego „Nasze Podlasie” działającego na terenie Gminy Bielsk Podlaski z udziałem Prezesa Zarządu Głównego Sławomira Jerzego Snarskiego. Koło gminne liczy aktualnie 43 członków, a w spotkaniu wzięło udział 20 członków.

Prezes Zarządu Głównego  Sławomir Jerzy Snarski przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego oraz zamierzenia w związku ze zbliżającymi się wyborami do Europarlamentu i wyborami samorządowymi.

W dalszej części spotkania analizowano nowy podział Gminy Bielsk Podlaski na okręgi wyborcze oraz prowadzono rozmowy na temat ewentualnych kandydatów na radnych do Rady Gminy Bielsk Podlaski oraz do Rady Powiatu w zbliżających się wyborach.

Posiedzenie Koła Gminnego w Wyszkach

19 lutego 2014r. odbyło się posiedzenie Koła Gminnego ChDS „Nasze Podlasie” w Wyszkach. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu ChDS „Nasze Podlasie” Sławomir Jerzy Snarski oraz Prezes Koła w Wyszkach Ryszard Perkowski.

Na spotkaniu poruszono bieżące sprawy z zakresu funkcjonowania koła oraz wstępnie omówiono przygotowania do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, które ma odbyć się w maju. Uczestnicy spotkania podczas dyskusji  z uznaniem odnieśli się do działalności wójta, dając jednocześnie poparcie dla jego kandydatury na kolejną kadencję.

Wójt gminy Wyszki przedstawił interesujący program dotyczący odnawialnych źródeł energii, możliwy do realizacji w gminie w ramach kolejnej perspektywy finansowej UE na lata 2014­ – 2020.

3 pozycja/e « z 3 »