3 Maja Narodowe Święto Konstytucji w Bielsku Podlaskim

131px-POL_powiat_bielski_ (podlaski) _COA_new.svgLogo NP3-MajaŚwięto Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim

W Bielsku Podlaskim podobnie jak w wielu miejscach w Polsce również odbyły się obchody święta Konstytucji 3 Maja. Zgromadziły one wielu mieszkańców miasta Bielska Podlaskiego i Powiatu Bielskiego oraz przedstawicieli parlamentu, samorządów lokalnych, służb mundurowych, instytucji i przedsiębiorstw, a także organizacji pozarządowych, kombatantów i harcerzy.

Organizatorem uroczystości był Powiatowy Zespół do Spraw Obchodów Świąt i Rocznic Patriotycznych. Obchody rozpoczęły się nabożeństwem za ojczyznę w cerkwi św. Archanioła Michała, a następnie w Bazylice pw. Narodzenia NMP i Św. Mikołaja została odprawiona msza święta w intencji ojczyzny, koncelebrowana przez ks. prałata Kazimierza Siekierko ? dziekana bielskiego oraz ks. prałata płk. Henryka Polaka i ks. kanonika Dariusza Kujawę. Po zakończeniu mszy świętej jej uczestnicy zgromadzili się przed pomnikiem św. Jana Pawła II, gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Świecka część programu odbyła się przy pomniku Niepodległości Polski, gdzie przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykonującej hymn państwowy, wciągnięto flagę na maszt.

        IMG_6051      IMG_6062

 Do zebranych mieszkańców powiatu przemówienie wygłosił gospodarz uroczystości Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski.

IMG_6080

Pan starosta w swoim wystąpieniu nawiązując do homilii wygłoszonej przez ks. dziekana Kazimierza Siekierko podkreślił szczególną rolę Konstytucji 3 Maja, a także współcześnie obowiązującej konstytucji dla losów Ojczyzny i Narodu Polskiego. Porównał  konstytucję do Dekalogu. Podkreślił, iż tylko wtedy jej zapisy są żywe i wpływają na życie publiczne, gdy podobnie jak przykazania Dekalogu są powszechnie stosowane i przestrzegane. Tym samym nawiązał do sytuacji panującej w naszym kraju, w którym toczy się obecnie dyskusja na temat obowiązującej konstytucji i jej przestrzegania.

Następnie głos zabrał Senator Rzeczpospolitej Tadeusz Romańczuk.

IMG_6085

Po wystąpieniach starosty i senatora montaż słowno-muzyczny przedstawili uczniowie Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, którym towarzyszyła kapela zespołu pieśni i tańca Podlaskie Kukułki.

IMG_6096

Na zakończenie tej części uroczystości starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, wicestarosta Piotr Bożko, przewodniczący rady powiatu Adam Łęczycki złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem Niepodległości Polski, oddając hołd twórcom konstytucji i wszystkim pokoleniom Polaków, które kontynuowały jej tradycje i dziedzictwo.

IMG_6122

Następnie kwiaty złożyły delegacje z różnych instytucji, przedsiębiorstw i organizacji.

Wiązankę złożyła również wieloosobowa delegacja Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”.

IMG_6204

IMG_6205

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim zakończył koncert w bielskiej Bazylice zatytułowany

„Na spotkanie wolności Poezja Jana Pawła II” w wykonaniu artystów Studia Piosenki FART.

RP;PD

Święto Konstytucji 3 Maja – historia

225 lat temu – 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni ukoronował swoje obrady uchwaleniem jednego z najbardziej doniosłych aktów w historii Polski – Ustawy Rządowej, od dnia uchwalenia zwaną dziś Konstytucją 3 Maja.

Była to pierwsza pisana i nowoczesna polska konstytucja, a druga na świecie, po amerykańskiej z 1787 r. Jej celem była regulacja ustroju Rzeczypospolitej Polskiej dotychczas opartego na pełnych wad zasadach demokracji szlacheckiej i wolnej elekcji, a ostatecznie odbudowa, wzmocnienie i konsolidacja Państwa Polskiego. Wprowadziła nowy ustrój, monarchię konstytucyjną opartą o zasady zwierzchnictwa narodu i trójpodziału władz, utrzymując wprawdzie ustrój stanowy, ale wyłączając z praw wyborczych szlachtę nie posiadającą ziemi. Wzmocniono ochronę praw mieszczan, nadając im prawo nabywania dóbr i otwierając drogę do uzyskiwania szlachectwa. Konstytucja niewiele natomiast zrobiła dla chłopów, pozbawiając jedynie szlachtę prawa najwyższej zwierzchności wobec poddanych.

Istotną zmianą ustrojową było też zniesienie liberum veto oraz wolnej elekcji i zastąpienie jej dziedzicznością tronu królewskiego. Skasowano odrębność między Koroną i Litwą, wprowadzając jednolity rząd, skarb i wojsko. Uregulowano także zagadnienia wyznaniowe, deklarując wolność wyznań.

Konstytucję 3 Maja poprzedziły lata wysiłków i ogromnej pracy wykonanej przez mnóstwo ludzi skupionych wokół stronnictwa „Familii” Czartoryskich, w tym samego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Współautorami Ustawy Zasadniczej i prac nad reformą państwa byli m.in.: Marszałek Sejmu Stanisław Nałęcz Małachowski, ks. Hugo Kołłątaj, książę Kazimierz Sapieha – marszałek konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Ignacy Potocki przywódca stronnictwa patriotycznego. W sercach i umysłach tych ludzi istniał szczery zamiar i wola reformy Państwa Polskiego, a ich celem było uzyskanie dobrobytu i bezpieczeństwa. Pierwsze ważne korki w tym kierunku podjęto już w 1764 r. na sejmie konwokacyjnym, wprowadzono nowy regulamin obrad Sejmu, ograniczono prawa hetmanów i zreformowano system celny. Dalsze reformy, inicjowane przez samego króla dotoczyły wzmocnienia siły obronnej państwa, m.in. poprzez założenie w 1765 r. Szkoły Rycerskiej i powołanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 r. – pierwszej w Europie państwowej instytucji oświaty, nadzorującej wszystkie szkoły (z wyjątkiem Szkoły Rycerskiej).

Wreszcie Sejm Wielki, obradujący od 6 października 1788 do 29 maja 1792, podjął wielkie dzieło reform wojska, skarbu państwa, uchwalając dnia 18 kwietnia 1791 r. prawo o miastach. Ukoronowaniem wszystkich tych zmian ustroju państwa była Ustawa Zasadnicza uchwalona 3 maja 1791 r. na Sejmie Czteroletnim.

ba6dd1a5-61cf-4a5b-b21a-b9d2492a13e0

Wielki dorobek intelektualny i polityczny XVIII-wiecznych reform stał się fundamentem wychowania patriotycznego kolejnych pokoleń Polaków, ale po uchwaleniu Konstytucji Polacy przyjęli ją w bardzo zróżnicowany sposób. Zwolennicy reform chylącego się ku upadkowi państwa widzieli w niej ostatnią deskę ratunku. Znaleźli się też jej zdeklarowani przeciwnicy, którzy dla obalenia dzieła naprawy państwa sprzymierzyli się nawet z obcą potęgą i powołali do życia haniebną Konfederację Targowicką. Po upadku Rzeczypospolitej ujawniła się prawdziwa wartość Konstytucji, która wywarła trwały wpływ na prawo i na świadomość narodową. Była symbolem narodowego trwania i ciągłości myśli państwowej. Również dzisiaj dzieło 3 Maja – choć tak historycznie odległe – pozostaje dla nas ciągle inspirujące. Konstytucja Majowa była bowiem, jak pisał jeden z jej twórców – Hugo Kołłątaj, zwycięstwem gorliwości o dobro publiczne nad egoizmem.
Nasi przodkowie chlubili się zasadą głoszącą, że to nie król rządzi, lecz prawo. Ta zasada odróżniała nasze państwo od innych europejskich monarchii. I choć bywała ona wypaczana, zapisała się w świadomości narodu, stając się ważnym składnikiem charakteru narodowego i polskiej tożsamości.

Rocznica Konstytucji 3 Maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu 29 kwietnia 1919 r. Zlikwidowano je w czasach PRL-u, lecz przywrócono                w 1990 r. Stała się ona po rozbiorach symbolem walki o niepodległość Polski. Dla wielu pokoleń Polaków rocznica jej uchwalenia była okazją do manifestowania patriotycznych tradycji

Jakie jest znaczenie Wielkiej Konstytucji dla nas? Najważniejszym obecnie zadaniem moralnym i patriotycznym dla Polaków jest troska o stałe utrwalanie i pogłębianie postawy praworządności i wspieranie praworządności. Dziś bowiem, kiedy mamy już w miarę dojrzałą demokrację, pod płaszczem idei demokratycznych rodzą się skrajne idee, podważające godność pojedynczych osób, uznanych autorytetów moralnych i politycznych a nawet instytucji państwowych. Tymczasem Konstytucja 3 Maja nauczyła nas zabiegania o respektowanie praw wszystkich ludzi, co podkreślał Święty Jan Paweł II mówiąc na spotkaniu z pielgrzymami z Polski w Watykanie w 1983 r. Chociaż niebezpieczeństwo okazało się silniejsze, to przecież Konstytucja przetrwała jako dowód woli życia narodu i stanowienia o sobie. Wskazując zaś na jej dziedzictwo wołał do Polaków: „Niech zapanuje duch miłosierdzia, solidarności, zgody i współpracy oraz autentycznej troski o dobro naszej ojczyzny, Mam nadzieję, ze pielęgnując te wartości społeczeństwo polskie, które od wieków przynależy do Europy, znajdzie właściwe sobie miejsce w strukturach wspólnoty europejskiej, i nie tylko nie zatraci własnej tożsamości ale ubogaci swoją tradycją ten kontynent i cały świat”. On także bardzo silnie związany był z ideą Konstytucji 3 Maja, kształtując swój patriotyzm na jej tradycji. Uznając tę tradycję, Jan Paweł II cenił nie tylko fakty historyczne, ale też siłę prawa stanowionego, regulującego podstawę każdego ustroju, bytu państwowego a nawet wyznania. Sam zasłynął przecież jako  wybitny prawodawca, unifikując i kodyfikując prawo kanoniczne, wdrażając postanowienia Soboru Watykańskiego II, odnawiając i porządkując ustawodawstwa. Weselszym zaś akcentem jego myśli o Konstytucji 3 Maja były słowa wypowiedziane 11 czerwca 1999 r. w trakcie swojego spotkania z parlamentarzystami na forum Uroczystego Zgromadzenia Posłów i Senatorów przesłanie, które niejednokrotnie przerywane było długo nie milknącymi brawami. „Wiwat Król, wiwat Naród, wiwat wszystkie stany” – powiedział Jan Paweł II po kolejnych oklaskach, odwołując się bezpośrednio do wydarzeń historycznych i atmosfery panującej po uchwaleniu Wielkiej Konstytucji. Takiego go zapamiętaliśmy i kochamy.

Konstytucja 3 Maja nie była stworzona dla instytucji państwowych, króla czy obozu reformatorów, lecz dla wszystkich Polaków, bez znaczenia dla stanu i zamożności. Wyraziła się w niej myśl, że każdy człowiek ma znaczenie dla społeczeństwa i państwa, jest dla nich ważny i odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu organizmu państwowego. Dziś możemy i powinniśmy czerpać z niej idee wolności i nadrzędne wartości, jakimi są prawa człowieka i inne fundamenty ustroju naszego państwa.

PD

 =======================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in ChDS "Nasze Podlasie.